Mapa, jako pewien model rzeczywistości jest dwuwymiarowym rysunkiem ilustrującym za pomocą linii i barw oraz różnych znaków obraz określonej części Ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem, czyli przedmiotami terenowymi. Zawiera elementy matematyczne (skalę, siatkę, podziałkę), graficzne (znaki topograficzne) i legendę. Za jej przyczyną istnieje możliwość odczytania i pomiaru różnych cech ilościowych i jakościowych (dzięki kartografii i skali) czy określenia położenia geograficznego. Skala, jako podstawowa cecha mapy to stosunek wyrażony ułamkiem wskazującym ile razy obiekt lub obszar w terenie jest zmniejszony na mapie. Licznik wskazuje jednostkę miary długości na mapie, a mianownik liczbę takich samych jednostek w terenie. Przeliczanie skali: np. 1: 100 000 skreślamy dwa zera 1:100 000, czyli 1 cm na mapie = 1000 m = 1 km Podziałka liniowa, jako tradycyjny sposób określania odległości na mapie jest graficzną metoda przedstawiania skali, w której na linii prostej odmierzone są odcinki zmierzone na mapie, sprawdzając, jaka odległość w rzeczywistości dzieli określone punkty. Podziałki liniowe Znaki topograficzne są to umowne, graficzne znaki przedstawiające obraz Ziemi. Dzielą się na cztery grupy: 1.Punktowe- przedstawiają na mapie charakterystyczne przedmioty terenowe np. młyn, drzewo, krzyż. Są nieproporcjonalne w skali mapy, mają jednak symetryczny kształt, a w podstawie kąt prosty; Znaki topograficzne – punktowe 2.Liniowe- obiekty, których rzutem jest linia np. granica, rzeka, linia telefoniczna; Znaki topograficzne-liniowe 3.Konturowe(powierzchniowe) – przedstawiają teren, który można określić w skali mapy, np. łąki, lasy, uprawy; Znaki topograficzne-powierzchniowe 4.Objaśniające – uzupełniają charakterystykę znaków terenowych, np. strzałka pokazuje kierunek rzeki, a znak drzewa rodzaj lasu; Znaki topograficzne-objaśnijące Legenda-nieodzowny element mapy, informujący o sposobie jej wykonania. Powinna zawierać przede wszystkim objaśnienia wszystkich znaków i skrótów pojawiających się na mapie oraz skalę zastosowanych barw. Elementami geograficznymi mapy są wszystkie linie, kolory, punkty, symbole i znaki, które przedstawiają rzeczywistość. Przed każdym korzystaniem z mapy należy ją zorientować – czyli tak ułożyć, aby wszystkie kierunki na niej były równoległe do odpowiadających im rzeczywistym kierunkom w terenie, a górna ramka mapy była zwrócona w kierunku północnym. Mapę można zorientować: -geometrycznie – posługujący się mapą znajduje się na prostym odcinku drogi, potrafi zidentyfikować ten odcinek na mapie oraz jeszcze, co najmniej dwa...