Formy ochrony osób i mienia

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.) jest aktem prawnym określającym :

1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie,

2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony,

3) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony,

5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.

Dotyczy ona:

• ochronny osób a więc wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej człowieka,

• ochrony mienia, a więc działań zapobiegających przestępstwom

i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

1) bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b)polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych

i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Bezpośrednia ochrona fizyczna realizowana jest w formie stałej lub doraźnej a więc konieczna jest obecność pracowników ochrony na terenie ochranianego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to zwykle młodzi, sprawni fizycznie, posiadający wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działania ludzie. Są oni umundurowani

i wyposażeni stosownie do specyfiki ochranianego obiektu. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające stały kontakt i wymianę informacji z Centrum Dowodzenia. Nad jakością świadczonych przez nich usług czuwają zespoły doświadczonych inspektorów nadzoru. Sprawdzany i na bieżąco doskonalony jest system nadzoru skuteczności przeciwdziała i zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom. Pracownikom ochrony

w sytuacji zagrożenia wsparcia udzielają załogi interwencyjne.

Wysoką skuteczność działań osiągnąć mogą dzięki m. in.:

• właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony,

• funkcjonowaniu wewnętrznego systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami realizującymi zadania ochronne,

• ciągłemu doskonaleniu metod pracy i ulepszaniu procedur postępowania w oparciu

o nabyte doświadczenia w ramach realizowanych kontraktów,

• koordynacji działań ochronnych i zapewnienie możliwości wsparcia pracowników ochrony w uzasadnionych sytuacjach przez załogi interwencyjne.

Ochrona może dotyczyć:

• Ochrony fizycznej a więc ochrony obiektów handlowych, gospodarczych, mieszkaniowych, instytucji; działanie grup interwencyjnych; stałe i doraźne zabezpieczanie imprez masowych; konwojowanie wartości pieniężnych

i ładunków.

• Ochrony technicznej, poprzez monitoring radiowy i telefoniczny; instalowanie technicznych środków zabezpieczenia, systemów alarmowych i telewizji ochronnej; montaż instalacji alarmowych i zabezpieczeń antywłamaniowych

w pojazdach; wykrywanie urządzeń podsłuchowych.

• Ochrona osób i mienia

- Ochrona mienia

- Ochrona osobista

- Ochrona imprez

• Konwojowanie - misja polegająca na ochronie przenoszonych lub przewożonych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych przez właściwie wyszkoloną i wyposażoną, działającą według określonej taktyki, poruszającą się po wcześniej rozpoznanej i zaplanowanej trasie wydzieloną grupę konwojentów.

• Depozyt – jest to umowa przechowania. W umowie tej przechowawca (depozytariusz) zobowiązuje się zachować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu przez składającego (deponenta) na przechowanie. Depozyt występuje w określonych urzędach, instytucjach lub u osób

z racji wykonywanych przez nie czynności. Można tu wymienić depozyt urzędu celnego, depozyt urzędu skarbowego, depozyt bankowy, depozyt notarialny, depozyt konsularny.

• Inkaso - jest formą rozliczeń gotówkowych. Polega ono na złożeniu przez dostawcę

w swoim banku polecenia pobrania należności od odbiorcy w zamian za wydanie odbiorcy dokumentów przekazanych przez sprzedającego.

• Badania i ekspertyzy kryminalistyczne

• Monitoring z wykorzystaniem załóg interwencyjnych

• Usługi detektywistyczne (W zakresie informacji gospodarczej; poszukiwanie osób i przedmiotów; ochrona znaku firmowego i praw autorskich).

• Sprawdzenia wiarygodności podmiotów gospodarczych

• Satelitarny System Śledzenia Pojazdów – GPS

• Projektowanie systemów technicznej ochrony mienia (opracowanie profesjonalnych planów ochrony obiektów.)

• Doradztwo i Szkolenia (W zakresie wszelkich zagadnień związanych

z bezpieczeństwem; oceny stanu zagrożeń obiektów.)

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formę jej prowadzenia.

Przedsiębiorca może ubiegać się o koncesję po uprzednim uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /osoba fizyczna/ albo wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego /osoba prawna/. Ustawa o ochronie osób i mienia jest systematycznie nowelizowana w celu jak najlepszej ochrony własności, a jej formy stale są unowocześniane wraz z rozwojem myśli technicznej . Z różnych form ochrony osób i mienia korzysta na co dzień wiele przedsiębiorstw , firm państwowych, firm prywatnych oraz osoby prywatne.