14. Rzeczpospolita Obojga Narodów - państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej. Rozciągało się na terytorium dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy a częściowo także Ukrainy, Estonii, Słowacji, Rosji i Mołdawii.

15.Mikołaj Rej – pochodził z Nagłowic, był znanym pisarzem polskiego odrodzenia. W swoich utworach opisywał zalety wiejskiego życia. Był także polskim prozaikiem renesansowym, tłumaczem, a także politykiem i teologiem ewangelickim.

16.Jan Kochanowski – najwybitniejszy polski poeta renesansu. Zasłynął przede wszystkim jako twórca żartobliwych fraszek oraz trenów, wyrażających żal po śmierci ukochanej córki.

17.Andrzej Frycz Modrzewski - polski twórca i pisarz polityczny okresu renesansu. W swoim dziele ,, O naprawie Rzeczypospolitej’’ domagał się zmiany praw i obyczajów oraz przeprowadzenia reform w szkolnictwie. Krytykował również ustrój społeczny i polityczny.

18. Szymon Szymonowic- polski humanista i poeta okresu renesansu, pochodzenia ormiańskiego. Stworzył polską nazwę gatunku - sielanki.

Karol Maciej Szymanowski- polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny.

19.Polskie zabytki renesansowe :

-wznoszono mieszczańskie kamienice i ratusze,

-powstawały siedziby magnackie,

-kaplica Zygmuntowska,

-Założone miasto Zamość przez hetmana koronnego Jana Zamoyskiego.

20.Wyznania na ziem polski:

a) luteranizm- mieszczanie, Gdańsk, Toruń, Elbląg (północ),

b) kalwinizm- szlachta: Lublin, Raków, Kowno,

c) arianizm – arianie: Pińczów, Raków, Lublin, Lusławice.

21. Unia brzeska 1596r. – w Brześciu Nd Bugiem część duchownych prawosławnych zawarła unię z Kościołem katolickim. Uznali oni wówczas zwierzchnictwo papieża, lecz zachowali odrębną liturgię. Z tego powodu nazywa się ich wyznawcami katolicyzmu w obrządku greckim, czyli grekokatolikami bądź unitami.

22.Konfederacja warszawska 1573r. – szlachta polska równych wyznań- uchwaliła wówczas akt równouprawnienie szlachty bez względu na jej wyznanie; miało zapewnić bezpieczeństwo w kraju, a także pozwolić na uniknięcie wojen religijnych.

22. Wolna elekcja – to wybór króla przez ogół szlachty. Pierwsza wolna elekcja odbyła się wiosną 1573r., a pierwszym elekcyjnym władca polski był francuski książę Henryk Walezy. Król musiał uznać nienaruszalność dotychczasowych praw i przywilejów, które zapisano w artykułach henrykowskich.