Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie. Sprawuje on nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w ustawach regulujących funkcjonowanie samorządów gmin, powiatów i województw. Jest to terenowy organ administracji rządowej i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej. Obecnie pozycję organizacyjno-prawną wojewody reguluje Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie .Osoba, która może być powołana na stanowisko wojewody musi spełniać następujące warunki: - posiadać obywatelstwo polskie, - posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, - posiadać 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, - nie być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - korzystać z pełni praw publicznych, - cieszyć się nieposzlakowaną opinią . Do kompetencji wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie nie zastrzeżone na rzecz innych organów tej administracji. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy wicewojewody, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. W myśl artykułu trzeciego wymienionej Ustawy, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie osoba na takim stanowisku jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji, reprezentantem Skarbu Państwa, organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej . Rozdział 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o administracji rządowej w województwie jest całkowicie poświęcony urzędowi Wojewody, określa zakres jego obowiązków i kompetencji. Wojewoda wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego. Regulują to...