temat: Scharakteryzuj przemiany ustrojowe we Francji w latach 1815-1870 Ustrój polityczny to forma organizacji państwa.Ustrój określa jak jest powoływana władza, jaki posiada kompetencje i jakie prawa mają obywatele. Kiedy zmienia się system polityczny,zmienia się sytuacja społeczna w państwie. Społeczeństwo może zmieniać mentalność, obyczajowość. Następują także zmiany w gospodarce, polityce wewnętrznej i zagranicznej państwa. We Francji zmiany ustrojowe w latach 1815-1870 nastąpiły kilkakrotnie. W latach 1815-1824, podczas rządów Ludwika XVIII Burbona, którego przywrócono na tron zgodnie z zasadami ustalonymi na Kongresie Wiedeńskim, Francja była monarchią konstytucyjną. Po zakończeniu 100 Dni Napoleona podpisano Pokój w Paryżu. Holandia,Bawaria i prusy zyskały na poprawkach granicy, a władca Sardynii odzyskał Sabaudię.Francja z kolei musiała zapłacić 700 mln Franków kontrybucji i zezwolić na okupację swoich stacji na północnym wschodzie oraz tąże okupację utrzymać. Trwało to do 1818 r., kiedy Francja dołączyła do tzw. "koncertu mocarstw". Ludwik XVIII ogłosił dokument zwany Kartą Konstytucyjną,która gwarantowała zachowanie podstawowych zdobyczy rewolucji francuskiej, m.in. zachowano Kodeks Napoleona (równość obywateli wobec prawa,swoboda wyznania i sumienia), zatwierdzono nabytki ziemi z czasów rewolucji - Kościół ani arystokraci nie odzyskali ziemi,którą im skonfiskowano,zachowano strukturę administracji dawnego Cesarstwa i utworzono dwuizbowy parlament (Izba Parów i Izba Deputowanych) wprowadzono jednak wysoki cenzus majątkowy i wysoki cenzus wieku, skutkiem czego tylko znikoma część społeczeństwa miała prawa polityczne. Ludwik XVIII rządził na zasadzie kompromisu. Nie mogło to jednak zadowolić wracających z emigracji rojalistów, którzy dążyli do całkowitego przywrócenia przedrewolucyjnego porządku i odzyskania utraconych majątków. Stworzyli zatem oni stronnictwo Ultrasów, na czele której stanął brat Ludwika XVIII, Karol. Karol zdobył koronę w 1824 i wtedy ugrupowanie ultrasów wyraźnie się umocniło. Król był zwolennikiem monarchii absolutnej i dążył do przywrócenia ancien regimee`u sprzed rewolucji. Usunął 150 generałów napoleońskich, popierał dążenia dawnych imigrantów do odzyskania majątków ziemskich (uchwalił nawet dla nich odszkodowania).Jako katolik umocnił pozycję Kościoła katolickiego, wprowadził również karę śmierci za świętokradztwo.W 1827 r. rozwiązał Gwardię Narodową a w 1830 Izbę Deputowanych, wydawał bowiem dekrety z pominięciem parlamentu. Wprowadził cenzurę prewencyjną i nowe prawo wyborcze, które było gwarantem praw tylko dla...