RODZIAŁ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1. POJĘCIE TERRORYZMU Już na wstępie należy zaznaczyć, że nie opracowano jeszcze powszechnie obowiązującej definicji terroryzmu w prawie międzynarodowym. Terroryzm jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i szybko rozwijającym się. Nie powinno się go ujmować – zdaniem B. Bolechowa – w sztywne ramy trendów i tendencji . Etymologia terroryzmu wywodzi się z łacińskiego słowa terror, co oznacza „stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia kogoś”. Nato-miast „oddziaływanie za pomocą strachu, gwałtu, represji, groźby, stosowania ter-roru wobec kogoś, prześladowania” nazywamy terroryzowaniem . Można wskazać ponad sto różnorakich definicji tego zjawiska, niektórzy twierdzą, że istnieje ich około dwustu. Kilkadziesiąt z nich zostało opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), głównie przy próbach zdefi-niowania terroryzmu międzynarodowego. Były Sekretarz Generalny ONZ – K. An-nan uważa, że „ …terroryzm to każde działanie zmierzające do spowodowania śmierci lub poważnej szkody cielesnej u osób cywilnych lub niebiorących udziału w walce zbrojnej, którego celem jest zastraszenie ludności albo zmuszenie rządu lub międzynarodowej organizacji do wykonania lub odstąpienia od wykonania określonych czynności” . Dla prof. S. Kozieja „istotą terroryzmu jest maksymalistyczne (…), celowe (…) atakowanie niewinnych, postronnych (cywilnych) osób i dóbr publicznych (…) dla pośredniego (…) oddziaływania na rzeczywistego przeciwnika politycznego bądź ideologicznego” . Z kolei B. Hoffman, specjalista w dziedzinie terroryzmu, uważa, że „ terro-ryzm jest to świadome budzenie strachu w wyniku przemocy lub groźby przemocy w dążeniu do zmian politycznych(…) Ma zasiać strach, a więc zastraszyć znacz-nie szerszą „namierzoną widownię”, która może obejmować wrogą grupę etniczną lub religijną, cały kraj, rząd lub partię polityczną czy też opinię publiczną. Terro-ryzm ma stworzyć władzę tam, gdzie jej nie ma, lub skonsolidować tę, która jest słaba(…)” . A. Schmidt przeanalizował 109 istniejących definicji terroryzmu starając się wychwycić wspólne ich elementy, na podstawie których stworzył własną, bardziej szczegółową definicję. Według A. Schmidta „terroryzm to atak sił wywrotowych na niewinne jednostki, mający wywołać strach i zabić, bądź zranić ludzi, a przez to wymusić polityczne ustępstwa na osobie nie będącej bezpośrednią ofiarą ataku, lub organizacji do której należą zaatakowani” . W definiowaniu terroryzmu duże znaczenie mają Stany Zjednoczone, które po zamachach na Word Trade Centre 11.09.2001r., uparcie walczą o spokój...