Struktura organizacyjna i zadania lotnictwa w Policji

Lotnictwo do zadań policyjnych zostało zapoczątkowane przez dwa śmigłowce Mi-4 oraz dwa śmigłowce SM-1 w roku 1965. Były to helikoptery Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego MSW które miały na celu poszukiwania zbiegłych z więzienia w Krośnie przestępców. Po przekształceniu eskadry w 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW który został doposażony w śmigłowce takie jak Mi-2, M-8, Mi-17, W-3 i Bell 206, Pułk miał coraz więcej zadań do wykonywania. Lotnictwo policyjne datuje się jednak dopiero na rok 1996 kiedy to powstały pierwsze w polsce zespoły Lotnictwa Policyjnego KPW w Krakowie oraz w Poznaniu. Zespoły te do 9 maja 2001 roku miały na swoim wyposażeniu jedynie 2 śmigłowce PZL "Kania" kiedy to przejeli 11 śmigłowców po 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA.

Aktualnie lotnictwo Policji istnieje w sześciu miastach Polski.

• Warszawa-Babice – Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – dzierżawione obiekty w których bazują dwa śmigłowce W-3 Sokół, dwa Mi-8, Bell-206 oraz Bell-412. Obsadę stanowi szesnastu pilotów i dwudziestu dwóch mechaników

• Kraków-Czyżyny – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji – dzierżawione obiekty na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w rejonie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Sekcja zatrudnia czterech pilotów oraz pięciu mechaników, którzy obsługują dwa śmigłowce Kania.

• Łódź-Lublinek – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na terenie lotniska Lublinek w niedawno wybudowanej własnej bazie. Zatrudnionych jest trzech pilotów oraz czterech mechaników, którzy dysponują śmigłowcami Bell-206 oraz Mi-2.

• Poznań-Ławica – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na terenie lotniska Ławica. Dysponuje śmigłowcem Mi-2, zatrudniając trzech pilotów oraz czterech mechaników.

• Wrocław-Strachowice – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji usytuowana na lotnisku Starachowice. Wyposażona jest w dwa śmigłowce Mi-2, których obsadę stanowi czterech pilotów i czterech mechaników.

• Szczecin-Dąbie – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na aeroklubowym lotnisku Dąbie z obsadą dwóch pilotów i pięciu mechaników dysponujących dwoma śmigłowcami Mi-2.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Lotnictwa Policji sprawuje Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji KGP. Nadzór merytoryczny sprawuje natomiast Zespół ds. Lotnictwa Służb Porządku Publicznego Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA. Poszczególne jednostki Lotnictwa Policji działają w zasadzie na terytorium poszczególnych województw, do których zostały przydzielone, jednak w sytuacjach kryzysowych każdy śmigłowiec może być skierowany w dowolne miejsce w Polsce. Lotnictwo Policji oprócz działalności wynikającej z jego przeznaczenia wspomaga również Lotnictwo Straży Granicznej i Lotnictwo Sanitarne. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej Lotnictwo Policji jest również zobligowane do włączenia się w działalność ratowniczo-ewakuacyjną.

Lotnictwo Policji jest przystosowane do wykonywania zadań takich jak:

• działania pościgowe,

• działania w ruchu drogowym,

• udział w akcjach, operacjach z wykorzystaniem termowizji i pasma TV do transmisji obrazu na stanowisko kierowania w czasie rzeczywistym,

• szkolenie i doskonalenie pododdziałów antyterrorystycznych,

• współdziałanie z innymi rodzajami lotnictwa.

Do szczegółowych zadań Lotnictwa Policji należą:

W zakresie działań i zabezpieczeń prewencyjnych:

• prowadzenie działań pościgowo-blokadowych,

• poszukiwanie zwłok za pomocą urządzeń termowizyjnych,

• udział w operacjach policyjnych związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka oraz podczas zabezpieczenia szczególnej rangi uroczystości państwowych i kościelnych, w tym również wizyt VIP,

• udział w zabezpieczeniach policyjnych prowadzonych akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi, w tym możliwość wykonania akcji ratowniczej wobec ofiar na terenach trudno dostępnych (użycie lin desantowych do przetransportowania ofiar w miejsca bezpieczne),

• w zakresie ochrony przeciwpożarowej (rozpoznanie zagrożeń kompleksów leśnych, przekazywanie informacji o ogniskach pożarów,

• w zakresie zabezpieczenia prewencyjnego porządku na akwenach oraz udziału w akcjach ratowniczych,

• współdziałanie z patrolami ruchu drogowego na trasach centralnej koordynacji służby oraz z pozostałymi patrolami będącymi w służbie patrolowo-obchodowej,

• objęcie nadzorem z użyciem śmigłowca wszelkich konwojów wartościowych oraz konwojów dzieł sztuki, które objęte są gwarancjami rządowymi,

W zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej:

• obserwacja rejonów szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą i zorganizowaną, osłona i wspomaganie działań operacyjnych, w tym osłona medyczna tych działań,

• zapewnienie szybkiego przemieszczenia na miejsce zdarzenia policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych, zespołów minersko-pirotechnicznych, techników kryminalistyki, negocjatorów, pododdziałów antyterrorystycznych,

• udział w akcjach policyjnych prowadzonych przez służby pionu kryminalnego w zakresie poszukiwań osób zaginionych, ukrywających się osób podejrzanych, tymczasowo aresztowanych i zbiegów z zakładów karnych, jak również innych osób znajdujących się w zainteresowaniu Policji,

• zapobieganie i zwalczanie przestępczości na szlakach komunikacyjnych,

• współdziałanie z komercyjnymi podmiotami w zakresie ochrony osób i mienia oraz odzyskiwania skradzionych pojazdów,

• monitorowanie tras przemieszczania się figurantów (umożliwienie wykonania dokumentacji filmowej i zdjęciowej np. od miejsca podjęcia okupu do miejsca przetrzymywania zakładnika),

• obserwacja akwenów, ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz kierowanie w miejsce ich popełnienia patroli wodnych,

• ujawnianie skradzionych ładunków, tymczasowych magazynów i innych obiektów mających związek z przestępstwem, a usytuowanych w miejscach trudno dostępnych (teren górzysty, leśny, podmokły),

• ujawnianie przestępstw związanych z kradzieżami paliw z rurociągów, magazynów, elementów wyposażenia linii kolejowych i sieci energetycznych,

• rozpoznanie, wyszukiwanie nielegalnych wytwórni spirytusu na terenach podmokło-bagiennych (zwyczajowych miejscach produkcji) oraz przerzut minerów do likwidacji urządzeń produkcyjnych,

• obserwacja terenów leśnych i akwenów w celu zwalczania kłusownictwa oraz nielegalnej wycinki drzew,

• rozpoznanie terenu pod względem nielegalnych upraw maku, konopi indyjskich, itp.,

• współdziałanie z pionem kryminalnym oraz Strażą Graniczną w zakresie zwalczania przestępstw związanych z nielegalnym obrotem środkami płatniczymi, bronią, amunicją i narkotykami,

• współdziałanie ze Strażą Graniczną w ochronie nienaruszalności granicy państwowej,

• szkolenie oraz działania bojowe z pododdziałami antyterrorystycznymi w celu bezpośredniego zwalczania terroryzmu,

• wykonywanie lotów dyspozycyjno-transportowych na rzecz członków sztabów akcji i operacji policyjnych,

• współdziałanie ze służbami policji państw sąsiednich.

Jak widać lotnictwo Policji w Polsce jest słabo rozwinięte, posiadają oni za mało sprzętu oraz jednostek aby móc aktywnie działać na obszarze całego kraju. Natomiast zadań oraz możliwości jakie posiada lotnictwo jest bardzo dużo, dlatego należy dążyć do tego aby je rozwijać na terenie całej Polski, a w szczególności we wschodniej części kraju, gdzie nie ma żadnej sekcji lotnictwa Policji.

Bibliografia:

http://www.magnum-x.pl/czasopismasec/lw/2090catid=1

http://www.policja.pl/portal/pol/141/47520/Lotnictwo_w_Policji.html