Rosja to współcześnie jeden z najbardziej liczących się krajów na arenie międzynarodowej- jest to państwo o największej powierzchni, znajdujące się w ścisłej czołówce jeśli chodzi o liczbę ludności, gospodarkę, zasoby naturalne czy udział w światowej polityce. Jednym słowem mocarstwo. A jaki ustrój posiada nasz wschodni sąsiad? Oficjalnie jest to państwo o ustroju demokratycznym z silną pozycją prezydenta. Władzę ustawodawczą posiada dwuizbowy parlament (izba niższa- Duma Państwowa, izba wyższa- Rada Federacji), wykonawczą prezydent (w praktyce zależny od niego rząd), a sądowniczą niezawisłe sądy. Rosja jest federacją, składającą się z republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych. Pojawiają się jednak sądy, że nie jest to kraj demokratyczny, a jedynie jest to fasada do sprawowania innych form rządów. Czym jest demokracja? Jest to forma sprawowania rządów i ustrój polityczny, w których źródłem władzy jest wola większości obywateli (w demokracji bezpośredniej obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu najważniejszych decyzji politycznych, natomiast w demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) władza polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez wybieranych przedstawicieli). Korzenie demokracji sięgają starożytnej Grecji. System ten (według współczesnych kryteriów) opiera się na pewnych zasadach. Najważniejsze z nich to: dostępność polityki dla wszystkich obywateli bez względu na klasę, religię, rasę, itp.,; suwerenność narodu oznaczająca, że władza znajduje się w rękach obywateli; wybór przedstawicieli władzy na drodze wolnych, bezpośrednich, równych, powszechnych i proporcjonalnych wyborów; odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi; podział władz; ochrona praw obywatelskich. Jak zatem te zasady znajdują odzwierciedlenie w systemie politycznym Rosji? Moim zdaniem Rosja jest przykładem kraju, który nie ma ustroju demokratycznego w ścisłym znaczeniu tego słowa, a jedynie stosuje mechanizmy demokratyczne. Ojczyzna komunizmu, który upadł w 1991 roku, tylko pozornie buduje model państwa równo traktującego wszystkich obywateli. Władimir Putin i służby specjalne (blisko z nim związane) budują w Rosji model, który można nazwać demokratyczną iluzją. Dla obywateli zachodnich krajów, rosyjski ustrój wygląda na prawidłowo kształtującą się demokrację. Jednak dla Polaków, ze względu na zaszłości historyczne i mniejszą odległość dzielącą obydwa kraje, staje się jasne, że demokratyczne struktury Rosji są tylko atrapą . Ostatnie działania ekipy rządzącej w pełni to potwierdzają. Bezprawna...