* Przedsiębiorczość najczęściej jest rozumiana jako umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie w zmieniających się warunkach oraz wykorzystywania pojawiających się szans.

*Osoba przedsiębiorcza jest filarem, na którym opiera się gospodarka rynkowa. Cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą to m.in. kreatywność, asertywność i zdolności organizatorskie.

*Osobowość to zbiór cech charakterystycznych dla danej jednostki. W oparciu o temperament człowieka wyróżnia się cztery typy osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik.

*Rola społeczna to ogół zachowań, których społeczeństwo oczekuje od osoby zajmującej określoną pozycje społeczną.

*Rola organizacyjna zawiązana jest z działalnością danej osoby w organizacji, np. przedsiębiorstwie

*Role przypisane są wyznaczane już w chwili urodzenia bez udziału i woli danej osoby, np. rola kobiety. Natomiast role osiągane zdobywa się poprzez swoje działania, np. rola menadżera.

*Role społeczne mogą mieć charakter sformalizowany, gdy wzorce zachowań regulują dokumenty, np. regulamin pracy, oraz niesformalizowany, gdy wzorce zachowań wynikają z tradycji czy zwyczajów.

*Jednoczesne odgrywanie kilku sprzecznych ze sobą ról może doprowadzić do wystąpienia konfliktu ról.

*Napięcie ról to sytuacja występująca wtedy, gdy odgrywanie wielu ról powoduje, że dana osoba nie potrafi żadnej z nich poświecić tyle czasu, aby wykonać ją dobrze.

*Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje zachowań: agresywne, uległe, manipulacyjne oraz asertywne.

*Asertywność to umiejętność pełnego i otwartego wyrażania siebie w kontaktach z innymi osobami.

*Komunikowanie się jest procesem społecznym, w trakcie którego ludzie pokazują sobie informacje zwane komunikatami.

*Najniższym poziomem komunikowania społecznego jest komunikacja interpersonalna. Polega ona na wymianie informacji (komunikatów) między dwoma jednostkami za pomocą określonych symboli.

*Wyróżnia się dwa rodzaje komunikacji : werbalną (słowną) i niewerbalną (bezsłowną).

*W porozumiewaniu się między ludźmi ważną rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, w tym przede wszystkim mowa ciała (gesty, mimika).

*Skuteczna komunikacja występuje tylko wówczas, gdy komunikat ma takie samo znaczenie u nadawcy oraz u odbiorcy.

*Komunikowanie się utrudniają bariery komunikacyjne, np. hałas, niezrozumiały język czy sprzeczność sygnałów werbalnych i nie werbalnych.

*Jednym ze sposobów skutecznego komunikowania się jest asertywne słuchanie.

*Decyzja to świadomy, nielosowy wybór sposobu działania, dokonany w celu rozwiązania określonego problemu.

*Wśród wielu rodzajów decyzji wyróżnia się decyzje indywidualne (podejmowane przez jedną osobę) oraz decyzje grupowe (podejmowane przez wiele osób)

*Brak sprawdzonych informacji podczas podejmowania decyzji to tzw. luka informacyjna.

*Konflikt to sytuacja, w której zaistniała sprzeczność interesów, a jej uczestnicy próbują narzucić sobie nawzajem swoją wolę.

*Do metod rozwiązywania konfliktów zalicza się m.in. negocjacje, arbitraż, mediacje oraz kompromis.