* Przedsiębiorczość najczęściej jest rozumiana jako umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie w zmieniających się warunkach oraz wykorzystywania pojawiających się szans. *Osoba przedsiębiorcza jest filarem, na którym opiera się gospodarka rynkowa. Cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą to m.in. kreatywność, asertywność i zdolności organizatorskie. *Osobowość to zbiór cech charakterystycznych dla danej jednostki. W oparciu o temperament człowieka wyróżnia się cztery typy osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik. *Rola społeczna to ogół zachowań, których społeczeństwo oczekuje od osoby zajmującej określoną pozycje społeczną. *Rola organizacyjna zawiązana jest z działalnością danej osoby w organizacji, np. przedsiębiorstwie *Role przypisane są wyznaczane już w chwili urodzenia bez udziału i woli danej osoby, np. rola kobiety. Natomiast role osiągane zdobywa się poprzez swoje działania, np. rola menadżera. *Role społeczne mogą mieć charakter sformalizowany, gdy wzorce zachowań regulują dokumenty, np. regulamin pracy, oraz niesformalizowany, gdy wzorce zachowań wynikają z tradycji czy zwyczajów. *Jednoczesne odgrywanie kilku sprzecznych ze sobą ról może doprowadzić do wystąpienia konfliktu ról. *Napięcie ról to sytuacja występująca wtedy, gdy odgrywanie wielu ról powoduje, że dana osoba nie potrafi żadnej z nich poświecić tyle czasu, aby wykonać ją dobrze. *Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje zachowań: agresywne, uległe, manipulacyjne oraz asertywne. *Asertywność to umiejętność pełnego i otwartego wyrażania siebie w kontaktach z innymi osobami. *Komunikowanie się jest procesem społecznym, w trakcie którego ludzie pokazują sobie informacje zwane komunikatami. *Najniższym poziomem komunikowania społecznego jest komunikacja interpersonalna. Polega ona na wymianie informacji (komunikatów) między dwoma jednostkami za pomocą określonych symboli. *Wyróżnia się dwa rodzaje komunikacji : werbalną (słowną) i...