Debata, która odbyła się w Bielsku Białej 12 czerwca zakończyła się postawieniem kilku tez, które zostały przedstawione przez panelistów przyglądających się wymaganiom państwa wobec szkół i placówek oświatowych z załącznika do rozporządzenia z 10 maja 2013 zmieniającego rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Tezy te brzmiały następująco: - Zajęcia w szkole powinny być prowadzone adekwatnie do potrzeb uczniów w zależności od ich predyspozycji, deficytów czy uzdolnień a rozwój uczniów powinien przebiegać w sposób całościowy, który opiera się na równym traktowaniu wszystkich rodzajów wiedzy (również muzyki, sztuki, tańca itp.). Do całościowego rozwoju uczniów w dużym stopniu może przyczynić się systemowa współpraca nauczycieli i rodziców. Szkoła powinna zapewnić powszechność wśród uczniów nabywania wiadomości i umiejętności na miarę możliwości każdego ucznia. Konieczna jest systematyczność i systemowość pomocy udzielanej uczniom, którzy borykają się z trudnościami, więc istotnym elementem pracy każdego nauczyciela jest indywidualne podejście do uczniów, dzięki któremu proces uczenia będzie adekwatny ich możliwości. - Koncepcja pracy szkoły powinna być uspołeczniana poprzez partycypację nauczycieli, rodziców, uczniów i partnerów szkoły w jej tworzeniu i realizacji. Debata prowadzona w szkole na temat koncepcji pracy szkoły powinna mieć charakter systematyczny, tak, aby poprzez dyskusję reflektować nad koniecznością zmiany niektórych jej założeń. - Aby współpraca rodziców i nauczycieli była efektywna, jej podstawowym elementem powinien być dialog. Bez stopniowej demokratyzacji szkół (np. poprzez utworzenie funkcjonującej rady szkoły) nie będziemy w stanie przygotować młodych ludzi do aktywnego obywatelstwa w społeczeństwie demokratycznym. - Współpraca szkoły ze środowiskiem powinna budować wspólnotowość społeczności lokalnej, która będzie wspierała poczucie przynależności będące jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Pomocna w budowaniu tej wspólnotowości może być otwartość szkoły na inicjatywy uczniów,...