Debata, która odbyła się w Bielsku Białej 12 czerwca zakończyła się postawieniem kilku tez,

które zostały przedstawione przez panelistów przyglądających się wymaganiom państwa

wobec szkół i placówek oświatowych z załącznika do rozporządzenia z 10 maja 2013

zmieniającego rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Tezy te brzmiały następująco:

- Zajęcia w szkole powinny być prowadzone adekwatnie do potrzeb uczniów w zależności od

ich predyspozycji, deficytów czy uzdolnień a rozwój uczniów powinien przebiegać w sposób

całościowy, który opiera się na równym traktowaniu wszystkich rodzajów wiedzy (również

muzyki, sztuki, tańca itp.). Do całościowego rozwoju uczniów w dużym stopniu może

przyczynić się systemowa współpraca nauczycieli i rodziców. Szkoła powinna zapewnić

powszechność wśród uczniów nabywania wiadomości i umiejętności na miarę możliwości

każdego ucznia. Konieczna jest systematyczność i systemowość pomocy udzielanej uczniom,

którzy borykają się z trudnościami, więc istotnym elementem pracy każdego nauczyciela jest

indywidualne podejście do uczniów, dzięki któremu proces uczenia będzie adekwatny ich

możliwości.

- Koncepcja pracy szkoły powinna być uspołeczniana poprzez partycypację nauczycieli,

rodziców, uczniów i partnerów szkoły w jej tworzeniu i realizacji. Debata prowadzona w

szkole na temat koncepcji pracy szkoły powinna mieć charakter systematyczny, tak, aby

poprzez dyskusję reflektować nad koniecznością zmiany niektórych jej założeń.

- Aby współpraca rodziców i nauczycieli była efektywna, jej podstawowym elementem

powinien być dialog. Bez stopniowej demokratyzacji szkół (np. poprzez utworzenie

funkcjonującej rady szkoły) nie będziemy w stanie przygotować młodych ludzi do aktywnego

obywatelstwa w społeczeństwie demokratycznym.

- Współpraca szkoły ze środowiskiem powinna budować wspólnotowość społeczności

lokalnej, która będzie wspierała poczucie przynależności będące jedną z podstawowych

potrzeb każdego człowieka. Pomocna w budowaniu tej wspólnotowości może być otwartość

szkoły na inicjatywy uczniów, rodziców czy jej partnerów.

- Metody nauczania powinny być adekwatne do dzisiejszych czasów i sposobów uczenia się

młodych ludzi. Uczniowie powinni w szkole przede wszystkim nabyć umiejętność uczenia się,

jak i kompetencje związanymi z autoprezentacją swoich mocnych stron. Nauczyciele

pasjonaci wpływają pozytywnie na motywację uczniów i zachęcają ich do głębszego

zagłębiania się w tematy poruszane na lekcjach. Najlepszym sprawdzianem efektywności

procesu uczenia się uczniów jest śledzenie losów i kontakt z absolwentami, którzy zapewnią

szkole informacje dotyczące tego jak radzą sobie oni na wyższych etapach kształcenia i w

życiu zawodowym.

- Szkoła działająca jako instytucja ucząca się będzie najlepszym sposobem na promowanie

wartości edukacji. Szkoła ucząca się jest miejscem, w którym pracują wyspecjalizowani i

profesjonalni nauczyciele. Konieczne jest wsparcie nauczycieli w radzeniu sobie z

trudnościami - zarówno wewnętrzne (wsparcie innych nauczycieli, rodziców i uczniów) oraz

zewnętrznych ekspertów. Warto rozważyć również wprowadzenie asystentów dla

nauczycieli nie tylko w klasach integracyjnych.