JAK UZYSKAĆ OBYWATELSTWO POLSKIE? Regulacja obywatelstwa polskiego zawarta jest w ustawie z 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim. (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) Obywatelstwo to prawny węzeł łączący osoby fizyczne z państwem. Oznacza to przynależność prawną danej osoby fizycznej do danego państwa. Obywatelstwo polskie uzyskuje się poprzez: - urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie – jest to zasada krwi, zasada wiodąca IUS SANQUINIS Dziecko nabywa – z mocy prawa – obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie. - urodzenie dziecka na terytorium Polski – Zasada terytorium, IUS SOLI Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się bądź zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, lub nie mają żadnego obywatelstwa. . Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie. - przysposobienie Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa. - nadanie przez Prezydenta RP Prezydent RP na wniosek cudzoziemca może nadać mu obywatelstwo polskie. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom obejmuje dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 roku życia, następuje to jedynie za jego zgodą. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, a zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem właściwego konsula. Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjne z podpisem urzędowo poświadczonym. Dokumenty wydane w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP. Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego określa rozporządzenie Prezydenta RP z...