‘’Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa” Albert Einstein

Wolność słowa jest to prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także jego poszanowania przez innych. Współcześnie jest uznawana jako standard norm cywilizacyjnych.

Polska jest krajem demokratycznym, gdzie konstytucja ma najwyższą moc prawną. Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi RP wolność słowa, każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji. Wolność wypowiedzi gwarantuje zakaz cenzury środków społecznego. Jednak istnieją pewne granice których obywatel nie może naruszyć.

Granice te zostały dokładnie opisane w Konstytucji. Według :

Art. 13. Na terenie RP zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji które w swoim programie odwołuję się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

Art. 196. Osoba która obraża uczucia religijne, znieważa publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega karze.

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 256.§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.

Art. 257.

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Moim zdaniem Polska w porównanie do takich krajów jak Korea Północna czy Białoruś ma tą ,,wolność słowa”. W Korei Północnej panuje obecnie system komunistyczny. Każda dziedzina życia nastawiona jest na własność państwową i wspólne dobro. Trudno jest nawet wyjechać z kraju. Natomiast Polacy mają dostęp do krajowych jak i zagranicznych źródeł informacji, bez żadnych ograniczeń. Obywatele RP mają możliwość wybierania przedstawicieli polskich władz. Dzięki takiemu systemowi obywatele czują się wolni a przede wszystkim ważni w swoim kraju.