Na wychowanie młodzieży w latach dwudziestolecia zebrało się sporo czynników. Decydujące znaczenie dla przebiegu przemian społecznych miały w okresie międzywojennym czynniki gospodarcze. Pierwsza połowa XX w. przeszła w Europie pod znakiem wojny. Polskę dotknęła bardziej niż większość innych krajów kontynentu. Oczywiście okresy wojenne nie osłabiły dynamiki przemian społecznych. Warto tutaj podkreślić znacznie okresu między wojennego, który trwał ponad 20 lat ( w tym 19 lat pokoju) w latach 1918 – 1939, nie zapominając jednak o dwóch okolicznościach szczególnych. Pierwsza to odbudowa jedności terytorialnej i państwowej Polski, która zmuszała do wytwarzania nowych struktur i mozolnego dopasowania się do siebie dzielni rozerwanych przed stu z górą laty. Druga to niezbyt pomyślny z punktu widzenia ogólnego rozwoju gospodarczo – społecznego i koniunktury okres, na który przypada odzyskanie nie podległości. Bardzo wiele jednostek z różnych warstw społecznych pozostało po pierwszej wojnie światowej, po opuszczeniu okopów i szeregów, z wielkimi ambicjami i bez odpowiednich perspektyw na odpowiadającą im pozycję społeczną. Część poparła różne kierunki polityczne występujące przeciw dotychczasowej elicie społecznej. W każdym razie można stwierdzić obniżenie się przegród społecznych, przynajmniej w aspekcie towarzyskim. Trudno byłoby pominąć psychologiczny i materialny wpływ wielkiego kryzysu gospodarczego (1923 -1933, w Polsce raczej 1930-1935). Psychologiczny wpływ kryzysu polegał na zachowywaniu się w umysłach szerokich mas na całym świecie poczucia stabilizacji społeczne i szacunku dla istniejącego systemu gospodarczo – społecznego oraz dla funkcjonującej w jego łonie hierarchii społecznej. Materialny wpływ załamania gospodarczego polegał na powszechnym podważaniu podstaw bytu oraz na powstaniu licznych środowisk wyrzuconych z życia gospodarczego, zdeklasowanych i utrzymujących się z trudem na krawędzi egzystencji, przede wszystkim bezrobotnych robotników i pracowników umysłowych wraz ze zbliżonymi środowiskami drobnych producentów w mieście. Te zjawiska wystąpiły zarówno w krajach najbardziej uprzemysłowionych, jak i w opóźnionych w rozwoju krajach rolniczo – przemysłowych, do których należała Polska. Niepewnym i potencjalnie niebezpiecznym dla polskiej państwowości czynnikiem były również liczne mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę. W międzywojennej Polsce ludność nie etnicznie polska stanowiła ok 30% społeczeństwa. Lojalność mniejszości wobec polskiego państwa była, co najmniej dyskusyjna. Te czynniki i doświadczenia I wojny światowej, pierwszej w...