Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości, czyli tak zwane prawo do sądu, zapewnienia każdemu człowiekowi uprawnienia do przedstawienia swojej sprawy przed sądami. Zasada rzetelnego postępowania i prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Prawo strony do rzetelnego postępowania zostaje zrealizowane wtedy, gdy sąd wykonuje wszelkie czynności należące do jego kompetencji zgodnie z prawem. Zasada ta zobowiązuje również strony i uczestników postępowania do takiego działania, które polega na nienadużywaniu praw procesowych. Z zasady rzetelnego postępowania można wyprowadzić nakaz rozpoznawania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, czyli w rozsądnym terminie. Zasada niezależności sądu i niezawisłości sędziowskiej Zgodnie z zasadą niezależności sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz natomiast sędziowie w sprawach swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Gwarancjami niezawisłość sędziowskiej jest przede wszystkim: nieusuwalności z urzędu,; nieprzenoszalności; immunitet sędziowski; zakaz dodatkowego zatrudnienia; zakaz prowadzenia określonej działalności publicznej. Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego Zgodnie z tą zasadą Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Zasad kolegialności Polega na tym, że co do zasady sędzia...