Rodzaje znaków towarowych i zakresy ich ochrony Istotnym nośnikiem wiedzy o przedsiębiorstwie i o wytwarzanych w nim towarach (świadczonych usługach), który powszechnie stosowany jest w obrocie gospodarczym jest znak towarowy (usługowy). Znak towarowy zawiera informacje o towarze (np. skład, ilość, rodzaj), o firmie (często o jej nazwie). Kojarzy się z określonym prestiżem firmy i towaru. Służy reklamie produktu (usługi) i pośrednio reklamie samego producenta jak również sprzedawców - organizacji handlowych (rys. 1). Zasadniczą funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów (usług) określonego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innych przedsiębiorstw. Chodzi tu przede wszystkim o odróżnianie tego samego rodzaju towarów (usług). Ma to zapewnić jednoznaczne wskazanie pochodzenia określonego produktu (usługi). W zależności od podmiotu używającego znak możemy wyróżnić: znaki fabryczne (używane przez producentów), znaki usługowe (używane przez podmioty świadczące usługi), znaki handlowe (używane przez sprzedawców). Znak towarowy, który zawiera nazwę podmiotu gospodarczego lub jej znaczącą część określa się mianem znaku firmowego. Zakładając jako kryterium podziału zakres ochrony znaków, można przyjąć, że w gospodarce funkcjonują trzy zasadnicze grupy znaków: zwykłe, powszechnie znane (w tym sławne) oraz chronione w trybie rejestracyjnym (rys. 2). Znaki zwykłe, w zasadzie, nie podlegają ochronie. Nie oznacza to jednak, że są jej całkowicie pozbawione. W szczególnych przypadkach możliwa jest ich obrona przed działaniami konkurencji, a nawet ich wykorzystanie przeciwko konkurencji1. Znaki te posiadają jednak w stosunku do powszechnie znanych a także zarejestrowanych słabą pozycję. Mogą wprawdzie poprzez odpowiednio długie używanie stać się powszechnie znanymi, a nawet posiadającymi tzw. wtórną zdolność do rejestracji (czyli mogą być wówczas formalnie zarejestrowane), ale dojście do tego celu może zostać przerwane w przypadku wystąpienia kolizji z zarejestrowanymi, czy też powszechnie znanymi znakami. Znaki zwykłe używane są przez podmioty gospodarcze, którym świadomie nie zależy na ich ochronie ze względu np. na częste zmiany profilu produkcji, bądź też przez podmioty takie, które nie posiadają wiedzy (co niestety jeszcze się zdarza) o możliwości uzyskania praw wyłącznych, albo też nie zdają sobie sprawy z roli i funkcji znaku towarowego w gospodarce rynkowej. Relatywnie często można zaobserwować zjawisko używania przez te podmioty znaków wprowadzających w błąd, nawiązujących do znaków uznanych firm. Jest to powodem powstawania konfliktów, które zwykle...