Kredyt bankowy Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzybankiem, a kredytobiorcą.Bankzobowiązuje się udostępnić określonąkwotęna określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są:zwrotność,terminowośći oprocentowanie. Podział kredytów bankowych kredyt gospodarczy kredyt obrotowy kredyt w rachunku bieżącym kredyt rewolwingowy kredyt w rachunku kredytowym kredyt docelowyprzeznaczony na określoną w umowie operację kredyt na pokrycie bieżących zobowiązańudzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni linia kredytowaodnawialna i nieodnawialna kredyt sezonowyudzielany jest firmom związanym z sezonowością kredyt wekslowydyskontowy i akceptacyjny kredyt inwestycyjnyudzielony na sfinansowanie inwestycji – długoterminowy kredyt dla osób fizycznych kredyt mieszkaniowy kredyt samochodowy kredyt konsumpcyjny Funkcje kredytu emisyjna – wprowadzeniepieniądzado obiegu, polega na wprowadzeniu do cyrkulacji pieniądza poprzezkredytowy mechanizm emisji pieniądza. Funkcję tę realizuje każdy kredyt bankowy, gdyż każde udzielenie kredytu wprowadza do cyrkulacji nowy pieniądz, a każda spłata kredytu prowadzi do wycofania pieniądza z obiegu. dochodowa – tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skaliprodukcji, zwiększeniu siły nabywczej firmy, rozdzielcza – kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży oraz zwiększapopytw określonym segmencierynku, interwencyjna – kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej, element rynku kapitałowego. Zasady Sposoby ujmowania kredytu: formalno-prawne ujęcie kredytu; zgodnie z nim, istotą kredytu jest wykorzystanie czasowo wolnychśrodków pieniężnych, a nie tworzenie nowych.Banksprawuje tutaj rolę pośrednika w przekazywaniu potrzebującympodmiotomczasowo ulokowanych w nim, przez inne osoby, środków pieniężnych. W wyniku tej operacji, powstajewierzytelnośćukredytodawcy, oraz proporcjonalne kwotowo zobowiązanie ukredytobiorcy , ekonomiczne ujęcie kredytu; wg tak rozumianego ujęcia,bankumożliwia dokonywanie wydatków pieniężnych w rozmiarach przekraczających aktualnie posiadane przezkredytobiorcęśrodków pieniężnych, poprzez tworzenie nowych dochodów i środków z równoczesnym ich udostępnieniemkredytobiorcy, na warunkach...