Gramatyka- jest to nauka o języku zajmująca się jego budową i funkcjonowaniem. Można podzielić ją na następujące działy:

fonetykę (i fonologię)- bada dźwiękową stronę języka,

morfologię - zajmuje się budową wyrazów (słowotwórstwo) i ich odmianą (fleksja),

składnię - zajmuje się regułami łączenia wyrazów w wypowiedzenia,

leksykologię - zajmuje się analizą funkcjonalną i znaczeniową słownictwa.