Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)[1] Polityka gospodarcza jest nauką stosowaną ekonomii i formą praktyki gospodarczej państwa. Dzieli się ją zatem na teorię i praktykę. Nie opiera się ona wyłącznie na wiedzy z zakresu ekonomii pozytywnej, przyjmując często formę odpowiednią do przekonań politycznych na gospodarkę rządzącej większości parlamentarnej. W przeciwieństwie do teorii ekonomii, polityka gospodarcza wymaga uwzględnienia wiedzy z zakresu socjologii, politologii, czy nawet dziennikarstwa (media również oddziałują na kształt polityki gospodarczej). Polityka gospodarcza stanowi często narzędzie realizacji programu społecznego partii politycznej. Polityka gospodarcza jest jedną z kilku głównych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Polityka gospodarcza dzieli się na: a) politykę makroekonomiczną b) politykę mikroekonomiczną W zakres polityki makroekonomicznej wchodzą m.in.: polityka pieniężna, polityka finansowa, polityka fiskalna polityka budżetowa, której częścią jest polityka fiskalna (finanse publiczne) polityka handlowa (handel zagraniczny), w tym m.in. polityka celna Do polityk mikroekonomicznych najczęściej zalicza się: politykę przemysłową, politykę rolną. Polityka gospodarcza operuje szeroką gamą ekonomicznych instrumentów. Taką rolę pełnią m.in. cła, podatki, subwencje, czy zmiana podaży pieniądza. Podejścia metodologiczne polityki gospodarczej: podejście normatywne podejście pozytywne Spis treści 1 Cele i narzędzia 2 Uwarunkowania 3 Funkcje państwa w gospodarce 4 Kryteria oceny 5 Polityka gospodarcza a polityka społeczna 6 Geneza polityki gospodarczej 7 Przypisy 8 Zobacz też 9 Bibliografia Cele i narzędzia Merge-arrows.svg Zasugerowano, aby zintegrować ten artykuł z artykułem Cele polityki gospodarczej. (dyskusja) Nie opisano powodu propozycji integracji. Polityka gospodarcza wyznacza sobie pewne cele, które zamierza osiągnąć. Ogólne: zapewnienie suwerenności państwa sprawiedliwość postęp społeczny prawa człowieka Ustrojowo-systemowe i polityczne: umacnianie istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego Ekonomiczne: pomnażanie bogactwa kraju powiększanie dobrobytu efektywne wykorzystanie...