Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 100. Ale dla wielokrotności trójki wyświetl "Fizz" zamiast liczby oraz dla wielokrotności piątki wyświetl "Buzz". Dla liczb będących wielokrotnościami trójki oraz piątki wyświetl "FizzBuzz".

Projekt uruchamiany pod Visual Studio 2008.// FizzBuzz.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int flag;
for(int i=1; i<=100; i++) {
flag=1;
if(i%3 == 0) {
cout<<"Fizz";
flag=0;
}
if(i%5 == 0) {
cout<<"Buzz";
flag=0;
}
if(flag) {
cout<<i;
}
cout<<"n";
}
system("pause");
return 0;
}