Błędy pomiarowe

Da - niepewność przeciętna (średnia wartość bezwzględna)

Dx - niepewność standartowa (średnia kwadratowa)

a1 - pierwszy pomiar (an- n- pomiar)

Da1 - błąd bezwzględny pierwszego pomiaru (Dan- błąd bezwzględny n- pomiaru)

n - ilość pomiarów

A - średnia wartość mierzonej wielkości

Db - błąd bezwzględny wyniku

b - wynik działania

Dd - błąd względny pojedynczego pomiaru

De - błąd względny wyniku

w przedziale (A-Dx;A+Dx) mieści się ok.2/3 pomiarów danej wielkości

Dd=Da1/a1

De=Db/b

równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db) sumy (a1+a2) i jej błąd względny=Db/b

równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db) iloczynu oraz ilorazu (a1*a2 lub a1:a2) i jej błąd względny=Db/b

równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db) potęgi (a1)q i jej błąd względny=Db/b