Omawiane pojęcia uważane są za bliskoznaczne. Szczególnie często stosowane

są w literaturze przedmiotu jako wyrazy zamiennie, aczkolwiek po głębszej analizie wypada stwierdzić, że ich utożsamianie nie jest w pełni właściwe.

Pojęcie najszersze to sterowanie, związane ono jest z interdyscyplinarną nauką

o systemach, które Janusz Gościński definiuje następująco:

„wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu

w danej chwili, które uważa się za pożądane. Jest to więc proces decyzyjny oparty

na informacji początkowej oraz na informacji roboczej uzyskanej w trakcie procesu sterowania.”

Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa, PWE 1981, s. 490.

Pojęcie kierowanie jest natomiast pojęciem szerszym niż zarządzanie, czego dowodem jest twierdzenie Leszka Krzyżanowskiego:

„Przez kierowanie rozumiemy oddziaływanie informacyjno-decyzyjne aparatu zarządzającego, przekazywanie kanałami informacyjnymi, ukształtowanymi przez reguły organizacyjne, na komórki organizacyjne sfery realnej. Powodują one, że emitowane przez

te komórki oddziaływania materialno-energetyczne zmierzają do osiągnięcia celów organizacji.”

Współczesne koncepcje zarządzania, s. 201.

W literaturze przedmiotu znajduje się wiele definicji pojęcia zarządzanie, co za tym idzie występują między nimi pewne różnice. Jedną z nich jest definicja Bogdana Glińskiego, która brzmi następująco:

„Zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi.”

Encyklopedia organizacji i zarządzania, s. 490.

Inną znajdujemy w Międzynarodowym Słowniku Zarządzania:

„Zarządzanie to skuteczne wykorzystywanie i koordynowanie zasobów takich, jak: kapitał, urządzenia, materiały i praca, dla osiągnięcia określonych celów.”

Międzynarodowy Słownik Zarządzania s. 217.

Trzy omawiane wyżej pojęcia: sterowanie, kierowanie i zarządzanie są formami kierowania, nie różniącymi się co do istoty, ale wykazującymi inne cechy w relacjach zakresu i form oddziaływania kierującego na kierowanego, a najpowszechniejsze definicje właściwie odnoszą się do źródeł władzy organizacyjnej.