1. Podaj czym jest dla ciebie, państwa i narodu bezpieczeństwo.

BEZPIECZEŃSTWO: Stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. To sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: Stan równowagi między zagrożeniem wywołany możliwością zaistnienia konfliktu a potencjałem obronnym.

Jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fizyczną napaścią lecz również ochroną – za pomocą różnych środków – żywotnych interesów ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotności i podstawowym wartościom państwa.

Stan świadomości społecznej, w którym istniejący poziom zagrożeń, dzięki posiadanym zdolnościom obronnym, nie budzi obaw, lęku o zachowanie (osiągnięcie) uznanych wartości. Stan społeczeństwa określony stosunkiem wielkości potencjału obronnego jakim ono dysponuje do skali zagrożeń.

Zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przez zagrożeniami zewnętrznymi.

2. Co rozumiesz pod pojęciem „społeczeństwo ryzyka”.

Społeczeństwo ryzyka jest społeczeństwem katastrof. Zagraża mu to, iż stany wyjątkowe stają się normalnymi. Czy w pojęciu ryzyka nie chodzi o zjawisko od zawsze towarzyszące ludzkiemu działaniu? Czy ryzyko nie jest właśnie cechą epoki społeczeństwa industrialnego, od którego teraz próbuje się je ograniczyć? Ryzyko z całą pewnością nie zostało wynalezione w czasach nowożytnych. Kto tak jak Kolumb wyruszał w podróż, aby odkrywać nowe kraje i lądy, ten musiał również pogodzić się z ryzykiem. Było to jednak ryzyko osobiste, a nie globalne zagrożenie, które powstaje przy rozczepieniu jądra atomowego lub przy magazynowaniu odpadów radioaktywnych i dotyka całej ludzkości. Słowo „ryzyko” miało w kontekście tamtej epoki posmak odwagi i przygody, nie zaś możliwości zniszczenia życia na ziemi.

Społeczeństwo późno-nowoczesne zaabsorbowane jest ryzykiem. W istocie ryzyko rzeczywiste w czasach dzisiejszych spadło- umieramy później, żyjemy zdrowiej, jesteśmy bezpieczniejsi w porównaniu np. ze średniowieczem. Według Becka nastąpiło dramatyzowanie ryzyka. Decydują o tym przede wszystkim media, które informują o wojnach, rozlanych gdzieś chemikaliach, zwiększonej podatności na nowe choroby, zatruciu środowiska, genetycznie modyfikowanej żywności, terroryzmie itp. Na dramatyzowanie ryzyka wpływ ma też globalizacja.

Ulrich Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.

3. Ryzyko – kryzys i jego konsekwencje.

Ryzyko oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji.

Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do star. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat, które może spowodować.

Przeprowadzamy bilans możliwych zysków i strat.

4. Zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące logistyki.

Łańcuch logistyczny: łańcuch transportowo-magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów.

Łańcuch dostaw: wieloetapowy przepływ materiałów i usług od swojego oryginalnego źródła przez wszystkie formy pośrednie. Łańcuchy logistyczne jako łańcuchy dostaw różnią się między sobą poziomem złożoności i strukturą.

Usługa: to działanie podejmowane w celu zaspokajania określonej potrzeby klienta i realizowane z udziałem klienta. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa może obejmować czynności niematerialne, jak porada psychologa oraz materialne jak np.: ewakuacja ludności z terenów zagrożonych.

Materiał: jest to surowiec w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzony z którego wytwarza się produkty.

Dobra: to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane.

Komunikacja: przyczynia się do realizacji zamówienia za pomocą infrastruktury łączności i systemów informatycznych.

Informacja: to konkretne dane, treść, wiedza na dany temat, Jego treść jest przekazywana przez komunikat, umożliwiająca zrozumienie sensu danych i relacji między nimi.

Planowanie: funkcja zarządzania polegająca na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie.

Działania zorganizowane: działania w grupie poprzez współprace zrozumienie.

Kontrola: ogólne porównanie stanu faktycznego ze stanem założonym. Nadzór nad czymś i dopilnowanie aby to funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami.

Transport : polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunku.

Koszty logistyczne: to wyrażone w pieniądzu użycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy oraz wydatki i finansowe powodowane przepływie dóbr i materiałów.

Plan logistyczny:

plan jest ukierunkowany na : optymalizację zapasów zaopatrzenia oraz racjonalne wykorzystanie sił i środków logistycznych. Powinien on:

- ustalić skutki zagrożeń w rejonie sytuacji kryzysowej.

- ustalić charakterystykę techniczną i wielkości partii produktów przewidzianych do dostarczenia potrzebującym.

- ustalić wymagane terminy dostaw oraz współdziałania w zakresie wsparcia logistycznego.

- przeprowadzić analizę potrzeb transportowych.

- określić punkty strumienie dostaw materiałów i usług, ich składowania i dystrybucji.

- opracować projekt-kosztorys wdrożenia planu po jego uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich ogniw łańcucha dostaw.

Zasady postępowania:

1. Celowość działania.

2. Efektywność – jak najmniejsze nakłady, największe zyski.

3. Kompleksowość -

4. Elastyczność.

5. Partnerstwo

6. Współzależność

7. Realność.

5. Pojęcie logistyki i przesłanki jej rozwoju w Polsce i na świecie.

Logistyka jest to zintegrowany system planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów, usług i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów.

REGUŁA 7 W:

1) Właściwa informacja (oferta, warunki zakupu i serwisowej opieki nad wyborami).

2) Właściwy produkt – rodzaj wyrobu oraz usług.

3) Właściwa jakość, niezawodność i trwałość oraz nowoczesność produktu.

4) Właściwy koszt – ocena - realizacji zamówienia.

5) Właściwa ilość produktu – zgodna z zapotrzebowaniem.

6) Właściwy termin dostarczania produktu

7) Właściwe miejsce dostarczania produktu ze względu na dostępność dla potrzebujących.

6. Scharakteryzować podstawowe czynniki wywołujące oraz stymulujące rozwój i wzrost nowoczesnej logistyki.

• Zmiana rynku z rynku producenta na rynek nabywcy – nie decyduje tu producent, lecz końcowi odbiorcy (konsumenci), należy zapewnić sieć dystrybucji produktów, stosować elastyczne systemy produkcji i dystrybucji. Są to systemy, które pozwalają szybciej reagować na klienta , ma to znaczenie tam gdzie jest szybki postęp techn., czynnik ten powoduje duże konsekwencje w zabezpieczeniu logistyki

• Wzrost stopnia zróżnicowania rynku – następuje zróżnicowania potrzeb klienta , indywidualizacja jego wymagań

• Nasilająca się konkurencja dot. poziomu obsługi klientów - ujmuje trzy aspekty:

finansowy – kredyt, upusty

marketingowy – działania promocyjne wskazujące na lepsze właściwości produktu

logistyczny – zapewnienie jak najlepszych terminów dostaw wg standardu

tu występuje problem konkurencji , firmy chcą się wyróżniać poziomem obsługi klienta , należy uwzględniać w/w aspekty razem

• Wysokie koszty dystrybucji - obejmują koszty transportu towarów, przetwarzania informacji , zamrożenia zapasów, opakowań ochronnych, zarządzania dystrybucją, utrzymania magazynów. Koszty te wzrastają - problem ich racjonalizacji

• Tendencje do koncentracji w handlu oraz tworzenie i rozwój nowych kanałów dystrybucji – budowa coraz większych przedsiębiorstw handlowych - hurtownie , sklepy detaliczne. Specjaliści uważają, że pomieszczenia (supermarkety) od 400 do 2500 m2, powyżej 2500 – hipermarkety

• Kanały dystrybucji mogą być: bezpośrednie i pośrednie (więcej pośredników)

• Rozwój nowych technologii, informacji, komunikowania się oraz automatycznej identyfikacji towarów – odpowiedni sposób i system komunikowania się

• Internacjonalizacja i globalizacja rynków

7. Wymienić i scharakteryzować potencjalne możliwości logistyki.

• logistyka wspomaga orientację rynkową przedsiębiorstwa; zorientowana jest na oferowanie nabywcom optymalnego serwisu ( poziomu i jakości usługi ); sprzyja zwiększeniu przejrzystości rynku oraz elastyczności i zdolności dostosowania się przedsiębiorstw do zmian na rynku

• logistyka zorientowana jest na stymulowanie sprzedaży i serwisu ( obsługi ) przy równoczesnej racjonalizacji struktury całkowitych kosztów logistycznych; zwiększa świadomość znaczenia relacji : koszty - korzyści we wszystkich sferach przedsiębiorstwa i fazach układu logistycznego ( rynku )

• logistyka zorientowana jest na wykorzystanie zależności i efektów synergetycznych w całej strukturze systemu logistycznego

• logistyka umożliwia rozwiązywanie problemów powstających w miejscach styków (sprzężeń) przepływów towarów i informacji, funkcji i czynności logistyczno - marketingowych

• logistyka umożliwia i stymuluje tendencje do integracji i hierarchizacji celów w przedsiębiorstwie i w powiązaniu z jego partnerami; wspomaga w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty zarządzania i strategii marketingowej, determinując ich skuteczność

• logistyka zorientowana jest na racjonalizację systemu organizacyjnego przedsiębiorstw i całego układu przepływów towarowych

• logistyka stymuluje wzrost ogólnej efektywności gospodarowania

8. Podaj i krótko scharakteryzuj – jakimi zasadami kieruje się logistyka w sytuacjach kryzysowych

• Niezbędna jest integracja między operacjami strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania

• Wszystkie funkcje i czynności logistyczne powinny być zorganizowane w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w odpowiednich (na wysokich bądź najwyższych) szczeblach w hierarchii struktury organizacyjnej zarządzania kryzysowego

• Koncepcja logistyki musi być osadzona na realiach rynku i dostosowania do zmian w otoczeniu

• Zespół zarządzania kryzysowego powinien wprowadzać (stosować) kompleksowe i przejrzyste wskaźniki jako podstawy podejmowania decyzji oraz miary efektywności w systemie logiki

• Wszystkie aspekty procesów logistycznych powinny być związane w sposób bezpośredni z innymi sferami funkcjonalnymi w powiecie

• Logistyka powinna stanowić podstawowe kryterium i orientację zintegrowanego zarządzania potencjałem- powinna się troszczyć o ściśle partnerstwo z innymi uczestnikami łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego

• Realizacja optymalnego poziomu usług i obsługi logistycznej w sytuacji kryzysowej warunkuje osiągnięcie celów strategicznych, operacyjny i taktycznych

• Dostosowanie do wymagań logistyki polityka personalna powinna stanowić istotną przesłankę uzyskiwania właściwych efektów logistycznych