Genetyka- nauka zajmująca się dziedzicznością i zmiennością organizmów żywych. Gen- podstawowa jednostka dziedziczności odpowiedzialna za tworzenie się cech danego organizmu. Allel- jest to jeden z wariantów danego genu. A-dominujący, a-recesywny, AA-homozygota dominująca, Aa-heterozygota, aa-homozygota recesywna. Locus- miejsce lokalizacji genu w chromosomie. Kariotyp człowieka- materiał genetyczny znajdujący się w jądrze komórkowym, zbudowanym jest z 22 par chromosomów ciała( autosomy) i jednej pary chromosomów płci (allosomów). Fenotyp- ogół cech organizmu ujawniających się na zewnątrz i podatnych na modyfikacje przez środowisko. Genotyp- ogół genów danego organizmu. DNA- nośnik informacji genetycznej zawarty w jądrze komórkowym. Cechy nośnika: -zna budowę organizmu; -zna budowę białka organizmu; -daję możliwość przekazywania informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie. Budowa i funkcje k. DNA Podstawową jednostką budowy kwasu jest nukleotyd zbudowany z: -5cio węglowego cukru deoksyrybozy; -jednej z czterech zasad azotowych(A-adenina=T-tymina; G-guanina=- C-cytozyna); -reszty kwasu fosforowego. Zasada komplementarności - 2 łańcuchy są względem siebie komplementarne czyli uzupełniają się wzajemnie. Replikacja- proces kopiowania cząsteczki kwasu DNA, proces ten zachodzi przed każdym podziałem komórkowym w celu podwojenia materiału genetycznego. Przebieg replikacji Polimeraza DNA- odnajduje na nici kwasu DNA miejsce (odpowiednią sekwencję nukleotydów) startu procesu replikacji. W tym miejscu następuje rozplecenie podwójnej helisy. W miejscu tym tworzą się widełki replikacyjne. W widełkach polimeraza DNA ustawia naprzeciwko każdego nukleotydu nowy komplementarny nukleotyd. Nowe nukleotydy łączą się ze sobą i powstaje nowa nić. Powstały w procesie replikacji cząsteczki składają się z jednej starej i jednej nowej nici. Taki typ replikacji nazywany jest replikacją semikonserwatywną. Kod genetyczny- system zapisu informacji genetycznej w którym każdemu aminokwasowi odpowiada określony kodon. Kodon to trzy nukleotydy wyznaczające określony rodzaj aminokwasu. Kod genetyczny zbudowany jest z 64 kodonów. 61 wyznacza aminokwasy, 3 ostatnie to kodony nonsensowne( kodony stop) i informują o zakończeniu procesu biosyntezy białka.AUD-start; UAA; UAG; UGA-stop....