Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie przebiegiem w aspekcie zarówno czasu jak i przestrzeni, realnych procesów, w których realizacji organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osiągania celów organizacji. Już w czasach starożytynch w państwie-mieście Ateny istnieli logiści, którzy byli urzędnikaqmi wchodzącymi w skład komisji kontrolującej wydatki z kas publicznych miasta. Komisja ta składała się z dziesiąciu członków wybieranych przez radę. Logista był odpowiedziany za kontrolowanie rachunków wszystkich urzędów w mieście i formuowania wniosków przedstawianych urzędnikom. Pierwsze ślady noworzytnej, europejskiej logistyki o znaczeniu wojskowym można odnaleść w armii rzymskiej. W tym czasie za zabezpieczenie logistyczne pod względem wyżywienia, ochrony medycznej, materiałowej i finansowej w armmii rzymskiej odpowiadali prefekci. Francuskie pochodzenie pojęcia logistyka wzkazuje że pojęcie to daje się powiązać z używanymi wcześniej określeniami odnoszącymi się do obowzowania wojsk. Do jednego z ważniejszych zadań logistyki należy zabezpieczenie wojska w żywność. Określenie to znane jest również jako aprowizacja. Dokonując analizy pojęcia aprowizacja oznacza ono artykuły spożywcze, żywność, a także zaopatrzenie ludności w żywność. Kwesta wyżywienia oraz trudnośći z ich rozwiązywania ma ogromne znaczenie zarówno w okresie pokojowym, ale narasta wraz z okresem wojennym. Wystąpić mogą negatywne skutki zarówno dla państwa jak i ludności oraz dla armii takie jak dezorganizacja, grabież, niszczenia, niedostatek czynników produkcji co w konsekwencji może wywoać zjawisko głodu. Zjawiska takie występowały w przeszłośći i towarzyszyły zarówno ludności cywilnej jak i armii. W wojnie przyszłości z możliwością użycia broni masowego rażenia mogę wystąpić bardziej negatywne skutki. Odkoąd ludzkość toczy wojny pojawiły się problemy z aprowizacją , która wymagała rozwiązania. Chodziło o to żeby pozyskać żywność w odpowiednich ilościach, przygotować odpowiedni transport i zabespieczyć przed zniszczeniem lub utratą. Logistyka więc jest oceniana jako pion sztuki wojennej. Problemy logistyki żywności bardzo dobrze rozwiązywali logistycy armii asyryjskiej i władcy tego państwa. W państawch Bliskiego i Środkowego Wchodzy, a szczególnie w Asyri wojska powiększały swoje zasoby gromadząc konie przeciwnika, uzbrojenie, wozy bojowe które udoskonalano. Modernizacje techniczne prowadziły do zmian, które zwiększały siłę jazdy, a to dawało prewagę nad wojskami przeciwników. Wojna która była dla asyryjczyków jedna z funkcji państwa zmusiła ich aby stworzyli...