Zabezpieczanie informacji dotyczących danych osobowych należy do zadań wielu organów państwa. Eliminacja zjawiska dotycząca wkraczania w sferę życia prywatnego i bezprawnego używania danych osobowych opierać się musi przede wszystkim na zabezpieczaniu tych informacji. Ochrona informacji stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów zainteresowania w państwie. Organy pełniące funkcję zabezpieczającą mają za zadanie służbę społeczeństwu poprzez ochronę danych osobowych. GIODO jest jednym z najważniejszych organów i pełni szczególną rolę w państwie. Oprócz Generalnego Inspektora ważny jest też Administrator danych. Niniejsze opracowanie obejmuje w przede wszystkim dokładne omówienie głównych organów ochrony danych osobowych oraz ich rolę w procesie ich zabezpieczania, ale również sposób przekazywania ich przekazywania do państw trzecich. Odniosę się również pokrótce do prokuratury oraz służby medycznej, mających również wpływ na ochronę danych osobowych. Zagrożenia sfery prywatności człowieka jaką stanowią jego dane osobowe wynikają z faktu, iż następuje szybki rozwój technologiczny oraz postęp ekonomiczny. Jednostką coraz trudniej jest kontrolować obieg informacji, gdyż stale następuje poszerzanie danych gromadzonych o obywatelach. W związku z tym państwo jest zobowiązane do ochrony tej sfery prywatności. Konwencja nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych była pierwszym aktem o zasięgu międzynarodowym, reguluje ona zagadnienia ochrony danych osobowych. Takim aktem na poziomie europejskim jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do polskiego systemu prawnego, pozwoliło na podpisanie przez Polskę w kwietniu 1999 r. i ratyfikowanie w maju 2002 r. Konwencji Nr 108 Rady Europy. Działania te stanowiły przejaw postępującej demokratyzacji życia publicznego w Polsce i troski o ochronę prywatności każdego jej obywatela. Ustawa o ochronie danych osobowych określiła prawne ramy obrotu danymi osobowymi, a także zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych, sprecyzowała też prawa i obowiązki organów, instytucji i osób prowadzących zbiory danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności każdej osobie fizycznej oraz poszanowania jej życia prywatnego. Ustawa o ochronie danych osobowych,...