Plusy i Minusy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

PLUSY

* Rozwój edukacji i szkolnictwa

(dofinansowania dla uczniów otwierają drogę do nauki w obcych krajach, Polsce są oraz w dalszym ciągu będą modernizowane i odnawiane szkoły, włączenie polskiego szkolnictwa w programy edukacyjne UE umożliwia wymianę międzynarodową oraz udział w edukacyjnych projektach międzynarodowych, wprowadzenie jednolitego systemu oceniania na poziomie szkolnictwa wyższego, ułatwiony dostęp do uczelni zagranicznych, wzrost konkurencji między uczelniami, co przekłada się na wyższą jakość kształcenia);

* Zlikwidowanie granic

(możliwość swobodnego przekraczania granic, osiedlenia się oraz podjęcia pracy na terenie Unii, likwidacja cła, co się wiąże ze zniżką cen produktów sprowadzanych doPolski, mamy także szerszy dostęp do edukacji w innych krajach);

* Korzyści ekonomiczne

(podwyższenie tempa wzrostu PKB o 1,4 punktu procentowego w latach 2001-2005 oraz o 0,7 punktu w latach 2006-2010, zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji oraz stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu), zahamowanie inflacji, większa stabilność otoczenia biznesu, gospodarki oraz rynków finansowych, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do Polski);

* Prestiż na arenie międzynarodowej jako członek ważnej organizacji międzynarodowej

(obecność Polaków w instytucjach i administracji UE, wiąże się to z możliwością wpływuPolski na polityki wspólnotowe oraz udział w procesie decyzyjnym, Polska stała się podmiotem w stosunkach międzynarodowych- współdecydując o polityce prowadzonej przez UE, ma również wpływ na decyzje, których byłaby jedynie biernym obserwatorem, bądź nawet przedmiotem pozostając poza strukturą organizacyjną UE);

* Usprawnienie handlu

(dotacje unijne pomogły to w pewnym stopniu naszemu krajowi stanąć na nogi w dziedzinie nowoczesnej produkcji, a także pozwoliło zaistnieć małym przedsiębiorstwom gospodarczym, nastąpiło stopniowe zniesienie barier dla wymiany handlowej, dostęp do ogólnoeuropejskiej certyfikacji towarów i działalności zapewnia łatwiejszą możliwość sprzedaży na rynkach zagranicznych, konieczność dostosowywania do norm europejskich jest gwarantem wysokiej jakości sprzedawanych towarów lub oferowanych usług, jest duży popyt zewnętrzny na polskie towary, otwarcie rynku zamówień publicznych dla dostawców z całej Unii Europejskiej - na rynku Polskim może stanowić zagrożenie dla polskich przedsiębiorców, ale równocześnie jest to dla nich szansa na wejście na rynek międzynarodowy

* Korzystne zmiany na rynku pracy

(środki dostępne w ramach funduszy strukturalnych przyczyniają się wzrostu oferty szkoleniowej, a tym samym zwiększonej jakości kapitału ludzkiego, poprawy funkcjonowania administracji rynku pracy oraz aktywizacji bezrobotnych, dają możliwość przekwalifikowania, oferują dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, napływinwestycji zagranicznych wiąże się ze wzrostemzatrudnienia oraz spadkiem bezrobocia, stopniowe otwieranie rynków pracy w starych krajach członkowskich umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienia za granicą, możemy zauważyć również podwyżki płac);

* Rozwój rolnictwa

(objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, dostęp do dopłat bezpośrednich pozwala rolnikom zmodernizować i unowocześnić gospodarstwa rolne, co podnosi tym samym jakość płodów rolnych, działania interwencyjne na rynku rolnym oznaczające dla rolników stałe ceny i pewność zbytu, a to z kolei wiąże się z możliwością racjonalnego planowania produkcji rolnej, konieczność restrukturyzacji polskiegorolnictwa, co pociąga za sobą zmiany w strukturze agrarnej, modernizację gospodarstw, zwiększenie wydajności pracy, poprawę warunków higienicznych, uwzględnienie aspektów ochrony środowiska oraz wzrost poziomu wykształcenia na wsi, mamy dostęp do funduszy UE skierowanych bezpośrednio na rozwój obszarów wiejskich);

* Poprawa bezpieczeństwa

(wojna pomiędzy krajami UE była i jest niemożliwa, jednocześnie państwa Unii starają się zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących, Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad demokracji oraz praw człowieka, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa pozwala krajom UE wyrażać wspólną opinię na arenie światowej).

MINUSY

* Emigracja ludności

(odpływ siły roboczej do innych krajów UE, brak wykwalifikowanych pracowników);

* Dziwne normy unijne, którym musimy sprostać

(ograniczenie połowu ryb, rejestrowanie produktów, Unia nakłada na nas kary np. za nadprodukcję mleka)

* Ograniczeniem niezależności państwowej

(straciliśmy istotną część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego, istnieje ryzyko, że nie zawsze będziemy traktowani jak równi partnerzy);

* Straty finansowe oraz koszty wynikające z integracji

(wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii, wypływ pieniędzy z Polski do UE, wykupienie ziem przez cudzoziemców oraz różne firmy zagraniczne, wysokie nakłady finansowe, jakie Polska musi ponieść na przystosowanie warunków i przepisów panujących w kraju do wymogów unijnych, podwyżka cen żywności, nieruchomości i usług, upadek polskich przedsiębiorstw na skutek zbyt silnej konkurencji, możliwość utraty części rynku krajowego z uwagi na wzrost konkurencji ze strony producentów UE);

* Globalizacja

(wzmoże się zacieranie różnic kulturowych, zacznie się wiele demonstracji prowadzonych przez antyglobalistów).