Bezpieczeństwo jest pojęciem coraz częściej stosowanym w życiu codziennym, w nauce, oraz organizacji i funkcjonowaniu społeczeństwa i państwa. Wraz z rozwojem cywilizacji ewoulowało od prostych form bezpieczeństwa indywidualnego, rodowego do współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Od wieków w sprawach bezpieczeństwa dominuje siłą fizyczna. Obecna fala rewolucji radykalnie zmieniła tę sytuację. Coraz większego znaczenia nabierają czynniki poza materialne, takie jak wiedza i informacja. Bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnospołecznym obejmuje zabezpieczenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, pewność, stabilność, tożsamość, niezależność, ochrona, poziom i jakość życia . Bezpieczeństwo jest więc nadrzędną wartością ludzkości, która jest zarazem celem każdego państwa. W literaturze przedmiotu występuję wiele definicji bezpieczeństwa, gdyż jest to zjawisko obejmujące kilka dyscyplin i specjalności naukowych. W. Stańczyk syntezując wybrane definicje tego zjawiska określa bezpieczeństwo jako gwarancje nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu oraz swobody jego rozwoju . Natomiast w Słowniku Terminów z Zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w nieco szerszym ujęciu definiowane jest jako stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. To sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych. W tradycyjnym ujęciu bezpieczeństwo narodowe ma zaspokoić naczelne potrzeby trwania, stabilizacji i przewidywalności, dobrobytu, rozwoju, oraz szczęścia ludzkiego. Bezpieczeństwo może być postrzegane jako stan i przybierać następujące postacie: 1.1.1. Stan braku bezpieczeństwa występuje, gdy duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe. 1.1.2. Stan obsesji występuje, gdy zagrożenie nieznaczne postrzegane jest jako duże. 1.1.3. Stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wtedy, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie. 1.1.4. Stan bezpieczeństwa występuje, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nie znaczne, a jego postrzeganie prawidłowe . Może ono być również rozumiane jako proces, w którym stan i organizacja bezpieczeństwa podlegają dynamicznym zmianom zależnym od naturalnych uwarunkowań bezpieczeństwa, oraz oznacza ciągłe działanie jednostek, społeczności lokalnych, państw, oraz organizacji międzynarodowych w tworzeniu...