Oświadczenie woli, wady oświadczenia woli.

Oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę dokonania czynności prawnej w sposób dostateczny (art. 60 kodeksu cywilnego). Proces powstawania oświadczenia woli rozpoczyna się już w psychice osoby składającej. Najpierw bowiem mamy do czynienia z tzw. aktem woli (czyli z decyzją powziętą pod wpływem takich, a nie innych, wyobrażeń), a dopiero potem dochodzi do uzewnętrznienia owego aktu woli poprzez określone zachowanie. Jednakże, aby pewne zachowanie mogło zostać uznane za oświadczenie woli, musi spełnić następujące warunki:

1) musi być zrozumiałe przynajmniej na tyle, by można było ustalić jego sens,

2) decyzja musi dotyczyć spraw normowanych przez prawo,

3) musi być złożone na serio,

4) nie może być spowodowane przymusem fizycznym.

Wadami oświadczenia woli nazywamy nieprawidłowości zachodzące w psychice składającego oświadczenie woli, co powoduje, że w momencie podejmowania decyzji brak jest zgodności między wolą a jej oświadczeniem. Oświadczeniem woli, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.), nazywamy każde zachowanie się danej osoby, które ujawnia jej wolę dokonania czynności prawnej w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (art. 60 k.c.). Może być złożone ustnie, na piśmie, a nawet wyrażone gestem.

Wady oświadczenia woli powstają, gdy występuje brak zgodności między wolą (wewnętrzne przekonanie) danej osoby i oświadczeniem tej woli na zewnątrz. Ich skutkiem jest nieważność albo możliwość pozbawienia skuteczności oświadczenia woli.(art. 82-88 k.c.).

Wadą oświadczenia woli w prawie cywilnym nie jest jakakolwiek, w potocznym rozumieniu, nieprawidłowość woli czy jej uzewnętrznienie, lecz tylko taka, którą za wadę uznaje ustawa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 stycznia 2002 r., sygn. akt IACa 1090/02, OSA 2004/10/30).