Oświadczenie woli, wady oświadczenia woli. Oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę dokonania czynności prawnej w sposób dostateczny (art. 60 kodeksu cywilnego). Proces powstawania oświadczenia woli rozpoczyna się już w psychice osoby składającej. Najpierw bowiem mamy do czynienia z tzw. aktem woli (czyli z decyzją powziętą pod wpływem takich, a nie innych, wyobrażeń), a dopiero potem dochodzi do uzewnętrznienia owego aktu woli poprzez określone zachowanie. Jednakże, aby pewne zachowanie mogło zostać uznane za oświadczenie woli, musi spełnić następujące warunki: 1) musi być zrozumiałe przynajmniej na tyle, by można było ustalić jego sens, 2) decyzja musi dotyczyć spraw normowanych przez prawo, 3) musi być złożone na serio, 4) nie może być spowodowane przymusem fizycznym. Wadami oświadczenia woli nazywamy nieprawidłowości zachodzące w psychice składającego oświadczenie woli, co powoduje, że w momencie podejmowania decyzji brak jest zgodności między wolą a jej oświadczeniem. Oświadczeniem woli, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.), nazywamy każde zachowanie się danej osoby, które ujawnia jej wolę dokonania czynności prawnej w sposób dostateczny, w...