Obraz człowieka i jego życia ukazany we fragmencie Księgi Hioba i w Psalmie 8

1. Wprowadzenie ( teza np "utwory są różne,pokazują taki sam obraz człowieka"

Wprowadzenie do tematu.. ( skąd pochodzą fragmenty )

2 porównanie

-obraz człowieka i jego życia w ksiedze Hiobra

-relacja Bóg człowiek

-obraz człowieka i jego życia w psalmie 8

3Zakonczenie

-podobieństwa i różnice utworów

-wnioski

Zarówno Księga Hioba jak i Psalm 8 pochodzą ze Starego Testamentu. Księga Hioba jest poematem pouczającym stanowiącym jedną z ksiąg Biblii Hebrajskiej. Księga powstała w V-III w.p.n.e. po zburzeniu Jerozolimy i zawiera 42 rozdziały. Według tradycji rabinistycznej autorstwo Księgi Hioba przypisuje się Mojżeszowi. Psalm 8 jest hymnem pochwalnym przedstawiającym wielkość Jahwe zawartym w biblijnej Księdze Psalmów. Jako autora Psalmu uznaje się Króla Dawida. Dwa przedstawione fragmenty utworów prezentują obraz Boga wszechmogącego i litościwego. Utwory różnią się natomiast postawą podmiotu lirycznego do otaczającego go świata.

We fragmencie Księgi Hioba podmiotem lirycznym jest sam Hiob, który przedstawia się jako człowiek cierpiący, wystawiony na męki. W postawie bohatera doświadczonego przez los da się zauważyć poczucie utraty sensu swojego istnienia i przekonanie o dobiegającym końcu życia. Hiob wobec otaczających go ciągle trudów życia nie potrafi zrozumieć dlaczego Bóg zsyła na niego tyle cierpienia i bólu. Potęga wszechmogącego i łaskawego Boga sprawia, że podmiot liryczny czuje wobec Niego jako istota słaba i mu podległa.

W Psalmie 8 podmiotem lirycznym jest człowiek wypowiadający się w imieniu szerszej zbiorowości. Z tekstu wynika, że bohater jest człowiekiem głębokiej wiary, wychwalającym potęgę i moc Boga. Podmiot liryczny uważa, że Stwórca w swoim nieskończonym miłosierdziu jest dla człowieka nazbyt łaskawy. Bóg obdarzając ludzi władzą nad innymi stworzeniami czyni człowieka istotą potężną przez co jest on „niewiele mniejszym od istot niebieskich”. W postawie podmiotu lirycznego widać, że jest on świadomy tego jak wiele dostał od Boga i jak bardzo jest przez niego miłowany. Bohater jest przeświadczony, że nie jest godzien darów i miłości jakimi darzy go Bóg.

Reasumując pierwszy z utworów ma charakter ubolewania nad losem człowieka, jednak w głębszym przesłaniu możemy wnioskować , że pomimo wszelkich spotykających nas przeciwności losu nie należ tracić wiary i miłości do Boga. Psalm 8 jest natomiast utworem chwalebnym, w którym podmiot liryczny wysławia potęgę Boga i jego łaskę wobec ludzi.