Obywatelstwo polskie i unijne. 1. Istota obywatelstwa. 2. Obywatelstwo polskie i unijne. 3. Społeczeństwo obywatelskie. 4. Obywatelskie nieposłuszeństwo. 1. Istota obywatelstwa. Art. 34 KRP – obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa. 1) obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę z państwem. Objawia się ono poprzez funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków: obywateli wobec państwa i państwa w stosunku do obywateli. 2) obowiązki obywatela: art. 82-86 KRP, prawa obywatela: art. 30-76 KRP. 3) nabycie obywatelstwa: a) tzw. prawo krwi – stosowane w większości współczesnych państw; dziecko nabywa obywatelstwo rodziców bez względu na miejsce urodzenia, b) tzw. prawo ziemi – nabycie obywatelstwa następuje z chwilą urodzenia na terytorium państwa oraz gdy dziecko zostaje tam znalezione, a jego rodzice są nieznani. 4) uzyskanie obywatelstwa może nastąpić w wyniku decyzji odpowiedniego organu państwowego lub oświadczenia złożonego przez jednostkę – tzw. opcja: a) naturalizacja – to wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa, np. w przypadku odpowiednio długiego czasu przebywania cudzoziemca na terytorium danego kraju, b) opcja – dotyczy sytuacji, gdy np. małżonkowie są obywatelami różnych państw lub gdy człowiek musi wybrać jedno z przysługujących mu obywatelstw. 2. Obywatelstwo polskie i unijne. 1) obywatelstwo polskie – nabywa się przez urodzenie (art. 34) oraz w drodze naturalizacji cudzoziemca w wyniku decyzji prezydenta (art. 137), 2) w naszym kraju przyjęto następujące zasady: a) obywatelstwo polskie nabywa osoba, której przynajmniej jedno z rodziców było obywatelem polskim w chwili jej urodzenia, b) zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego z cudzoziemcem nie powoduje zmian obywatelstwa żadnego z małżonków, c) nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom powoduje uzyskanie go przez dzieci pozostające pod ich opieką rodzicielską (dziecko powyżej 16 - zgoda) 3) obywatelstwo unijne – ustanowiono Traktatem z Maastricht (1992). Polacy uzyskali obywatelstwo unijne z chwilą wstąpienia polski do UE. 4) przywileje obywatelstwa UE: a) prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej państwa członkowskiego UE, b) możliwość swobodnego poruszania się na obszarze UE, c) prawo do zamieszkania w dowolnym kraju członkowskim, d) możliwość podjęcia legalnej pracy, e) prawo do udziału w wyborach deputowanych do PE, f)...