Systemy eksploatacji Systemy eksploatacji I. Klasyfikacja systemów wybierania pokładów węglowych II. Ścianowy system wybierania 1. Charakterystyka ścianowego systemu wybierania. 2. Rozcięcie pól eksploatacyjnych. 3. Utrzymanie wyrobisk przyścianowych III. Czynności robocze w ścianie zawałowej 1. Urabianie węgla w ścianach. a. Urabianie robotą strzelniczą. b. Urabianie kombajnami. 2. Ładowanie urobku 3. Obudowa wyrobisk ścianowych 4. Odstawa urobku I. Klasyfikacja systemów wybierania pokładów węglowych Systemy wybierania pokładów węglowych można podzielić: Pod względem sposobu wybierania (według rodzaju wyrobisk wybierkowych) na: a) systemy ubierkowe, które dzieli się na: — systemy ścianowe (rys. 1), — systemy ubierkowo-filarowe (rys. 2), — systemy pośrednie ubierkowo-zabierkowe, b) systemy zabierkowe, które dzieli się na: — systemy filarowo-zabierkowe (rys. 3), — systemy długich zabierek, c) systemy komorowe. Rys. 1. Systemy ścianowe a) podłużny b) poprzeczny c) przekątny Rys. 2. Systemy ubierkowo filarowe: a) podłużny b) poprzeczny Rys. 3. Systemy filarowo zabierkowe: a)podłużny b) poprzeczny Pod względem usytuowania kierunku posuwania się ściany względem rozciągłości pokładu systemy dzieli się na: — podłużne - posuwanie się frontu wybierania jest równoległe do rozciągłości pokładu (rys. 1a ), — poprzeczne - posuwanie się frontu wybierania usytuowane jest prostopadle do rozciągłości pokładu (rys. 1b), — przekątne (diagonalne), gdy posuwanie się frontu wybierania usytuowane jest przekątnie do rozciągłości pokładu (rys 1c). W zależności od tego czy pokład wybiera się na całą grubością na raz czy na warstwy systemy dzieli się na: — jednowarstwowe, — wielowarstwowe. I. Ścianowy system wybierania 1. Charakterystyka ścianowego systemu wybierania. Ściany i ubierki różnią się między sobą tylko długością czoła przodku. Wyrobiska o znacznej długości czoła przodku nazywa się ścianami, a o niewielkiej długości (do 50 m) — ubierkami. Ściany są obecnie najbardziej rozpowszechnionymi wyrobiskami wybierkowymi w górnictwie węglowym. Z nich też pochodzi większość produkcji. Ściana jest to wyrobisko ograniczone dwoma równoległymi do siebie wyrobiskami chodnikowymi (najczęściej nazywanymi chodnikami podścianowymi i nadścianowymi w przypadku systemu podłużnego lub pochylniami w przypadku systemu poprzecznego, albo też wyrobiskami przyścianowymi – ta nazwa może być używana w pierwszym i drugim systemie). Obramowują one pole wybierania ściany, czyli część złoża przewidzianą do wybrania daną ścianą. Czoło ściany ( nazywane też przecinką ścianową, lub potocznie przez...