PLAN MARKETINGOWY FIRMY TURYSTYCZNEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O CELACH

Głównym celem jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie nabywców w zakresie podróżowania oraz pozyskiwanie nowych klientów, a także zwiększenie rozgłosu o naszym powiecie.

Naszym celem jest także maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu, a przede wszystkim turystyki przygranicznej w powiecie bartoszyckim.

Uwzględniającej aktualny popyt na Polską ofertę turystyczną na podstawowych rynkach oraz istniejące i potencjalne zasoby i możliwości, proponuje się skupienie wysiłku na markowych produktach turystyki:

1. Turystyka biznesowa

2. Turystyka w miastach i turystyka kulturowa

3. Turystyka na terenach wiejskich

4. Turystyka aktywna, młodzieżowa, rekreacyjna i specjalistyczna

5. Turystyka przygraniczna i tranzytowa

BARTOSZYCE - to miasto i gmina w północnej części województwa Warmińsko- Mazurskiego, w powiecie bartoszyckim. Leży na Nizinie Sępopolskiej, w dolinie rzeki Łyny. Bartoszyce, to miasto o wielowiekowej historii i tradycji, łączące w sobie wpływy polskie, niemieckie i wschodnie. Obecnie Bartoszyce, to ważny węzeł komunikacyjny oraz ośrodek administracyjny, usługowy i kulturalny województwa, liczący 25 tys. mieszkańców.

Dane statystyczne dotyczące przyjazdów:

• w 2012 roku 4 mln ludzi przekroczyło granicę polsko-rosyjską;

• dziennie 2 tysiące Rosjan przekracza polską granicę;

• Rosjanie postrzegani są jako ludzie zamożni;

• od maja do grudnia 2012 roku, w ramach Małego Ruchu Granicznego, Rosjanie wydali w Polsce 23 mln zł na:

- zakupy (spożywcze, przemysłowe, drzewa, krzewy, kwiaty);

- usługi (fryzjerskie, kosmetyczne, naprawy samochodów, usługi turystyczne, rekreacyjne, gastronomiczne).

*ANALIZA SWOT:

MOCNE STRONY

- regulacje prawne

- bezwizowy ruch zwiększający liczbę przyjazdów;

- dobra baza wypadowa;

- dobra baza noclegowa:

• relatywnie niskie ceny,

• właściwy standard,

- doskonała jakość świadczonych usług oraz wysokie umiejętności i doświadczenie pracowników w Gminnym Centrum Informacji - Punkt Informacji Turystycznej;

- płynny grafik oraz wysoka jakość imprez;

- zróżnicowana oferta imprez;

- posiadana renoma i kontakty zagraniczne;

- rabaty i upusty dla większych grup zorganizowanych;

-duża ilość atrakcji turystycznych Bartoszyc tj.:

 Kościół pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej (XIV w.);

 Kościół św. Jana chrzciciela (XV w.);

 Kościół pw. św. Brunona (XIX w.);

 Cerkiew Grekokatolicka św. Andrzeja Apostoła;

 Brama Lidzbarska (XV w.);

 Stare Miasto i Spichlerze;

 Pozostałości po murach obronnych Starego Miasta;

 Kamienne Baby - „Bartki”;

 Cmentarz wojenny z I wojny światowej z 1914 r.;

 Budynek dawnego Browaru przy ul. Kopernika 5;

 Park Elizabeth z jeziorkiem w kształcie serca (utworzony w 1903 r.);

 Wieża Ciśnień z 1904 r.

Sport i rekreacja:

• Stadion Miejski im. Kazimierza Górskiego;

• Kompleksy sportowe tzw. „Orliki” (4 stadiony);

• Basen kąpielowy przy ul. Limanowskiego;

• Tor Motocrossowy w Falczewie;

• Lodowisko zadaszone przy ul. Korczaka;

• Tor rowerowy typu Dirt przy ul. Boh. Warszawy, ponadto obok toru rowerowego znajdują się:

* stoły do tenisa stołowego,

* stoły do gry w szachy i warcaby,

• Kąpielisko Miejskie wraz z boiskiem do siatkówki plażowej;

• Ścieżki spacerowe i rowerowe w Parku Elizabeth.

Imprezy:

• Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych BAKCYKL (maj);

• Międzynarodowe DNI REGIONU BARTOSZYCE: cykl imprez kulturowych, sportowych, okolicznościowych wystaw, konkursów, Jarmark Rękodzieła (czerwiec);

• „Spływ na byle czym” (czerwiec);

• Koncerty Letnie - Pro Musica Antiqua (wakacje);

• Spływ Kajakowy im. Jana Pawła II (sierpień);

• Ogólnopolski Bieg z Gwiazdą (wrzesień).

SŁABE STRONY:

- kiepska infrastruktura;

- złe drogi;

- brak połączenia lotniczego;

- brak przygotowanej oferty turystycznej;

- słaba znajomość języka;

- słaba promocja;

- brak komunikacji marketingowej;

- brak jednolitej strategii rozwoju (brak spójności działań);

- brak kompleksowej oferty dla poszczególnych segmentów rynku;

MOŻLIWOŚCI:

- przygotowanie ofert pod konkretne segmenty rynku;

- przygotowanie planu komunikacji marketingowej;

- podniesienie kompetencji językowej;

- opłacony kurs językowy;

- podniesienie jakości obsługi;

- przygotowanie pakietów promocyjnych;

- oferta skierowana do całego społeczeństwa (zarówno zamożnego, jak i ubogiego);

- wycieczki w różnych cenach w zależności od sytuacji materialnej klienta;

- prowadzenie badań marketingowych;

- prowadzenie rozmów z klientami (na temat wycieczek i ich upodobań);

- promocje (informacje pośredników rynkowych, klientów i potencjalnych nabywców o oferowanych produktach i usługach - celem zwiększenia popytu, stawiania czoła konkurencji, usprawnianiu produkcji i dystrybucji);

-promocje w formie: reklamy, sprzedaży osobistej (Targi Turystyczne), kształtowania wizerunku-Public Relations (sposób komunikacji z otoczeniem, wywołując określone, pożądane zachowania klienta, ale również modyfikując własne);

ZAGROŻENIA:

- konkurencja w branży turystycznej ze strony innych ośrodków, którzy adresują swą ofertę do tych samych grup odbiorców;

- coraz bardziej atrakcyjna oferta firm konkurencyjnych;

- niż demograficzny;

- spadek realnej wartości złotówki (aprecjacja złotówki);

- ubożenie niższego segmentu klientów - potencjalnych nabywców imprez;

- spadek popytu na usługi turystyczne;

- oferta nieodpowiadająca Rosjanom;

- zbyt wysoki poziom cen;

- pogorszenie koniunktury rynkowej;

- zmiana regulacji prawnych;

- pogorszenie koniunktury rynkowej:

• duża konkurencyjność innych regionów,

• brak w regionie organizatora turystyki,

*CELE MARKETINGOWE:

- zwiększenie zainteresowania klientem indywidualnym, opracowywanie różnorodnych wycieczek i pozyskiwanie bazy dla nich;

- zwiększenie nakładów reklamowych oraz uruchomienie nowych środków reklamy (reklama TV, bilbordów oraz reklama Internetowa);

- budowanie pozytywnego wizerunku wobec klientów;

- umocnienie własnej pozycji na rynku;

- utworzenie programu lojalnościowego dla stałych klientów korzystających z usług;

- pozyskanie nowych atrakcyjnych form imprez turystycznych;

- stworzenie i zwiększenie świadomości marki;

- zainteresowanie i nakłonienie klienta do nabycia oferowanych usług;

- wprowadzenie dodatkowego pakietu usług;

*STRATEGIE MARKETINGOWE I PROGRAMY DZIAŁAŃ:

STRATEGIA PRODUKTU:

- dotychczasowy rynek - zmodyfikowany produkt, np. nowe opakowanie;

- promocje ze zniżkami przy wcześniejszym zgłoszeniu;

- program związany z zainteresowaniami;

- wycieczki objazdowe;

STRATEGIA RYNKU:

- rozwój przedsiębiorstwa osiągnięty poprzez sprzedaż produktu na nowych rynkach zbytu;

- nowe sposoby wykorzystania produktu;

- poprawa jakości oferowanych produktów;

- zaangażowanie kapitału zagranicznego;

- zmiany ekonomiczne w kraju i wzrost popytu (wzrost siły nabywczej społeczeństwa, zmiana modeli konsumpcyjnych);

STRATEGIA WOBEC KONKURENCJI:

- ulepszenie wizerunku poprzez zawieranie nowych umów z najlepszymi Touroperatorami;

- nie wygórowane ceny zawierające również liczne zniżki;

- jakość zwiększająca wysoki poziom usług;

- promocje na produkty turystyczne;

- informowanie klientów o promocjach i pozyskiwanie nowych;

STRATEGIA SPRZEDAŻY:

- zróżnicowana gama ofert turystycznych, zaspokajająca pragnienia i potrzeby zróżnicowanej grupy ludności;

- udział w Targach Turystycznych;

- promocja w Internecie;

- rozdawanie ulotek;

- zamieszczanie reklam: w gazecie lokalnej „Goniec Bartoszycki”, w lokalnym Radiu Bartoszyce, w TV lokalnej „BartSat”, na słupach ogłoszeniowych oraz bilbordach - dzięki reklamom wzrośnie sprzedaż oraz popularyzacja i utrwalenie wizerunku produktu;

STRATEGIA PROMOCJI:

- dla klientów zamożnych: stosowanie głównie promocji w czasopismach oraz w radiu;

- dla klientów średnio zamożnych: stosowane jest rozdawanie ulotek oraz reklama w Internecie;

- dla emerytów i rencistów: ogłaszanie się w radiu oraz czasopismach;

- dla młodzieży szkolnej: promowanie się w szkołach i zakładach pracy;

NARZĘDZIA:

- sprzedaż osobista (Targi Turystyczne);

- reklama: ogłoszenia na autobusach, gazeta lokalna, pisma turystyczne, ulotki oraz katalogi w Gminnym Centrum Informacji - Punkt Informacji Turystycznej, bilbordy z akcjami promocyjnymi, w Internecie.

*KONTROLA WYNIKÓW:

- prowadzenie badań dotyczących stopnia satysfakcji klientów;

- comiesięczne raporty dotyczące wysokości sprzedaży, uzależnionej od strategii promocji;

- modyfikowanie działań w celu zrealizowania założeń, na podstawie uzyskanych wyników.