ISTOTA, CECHY I FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH Przedsiębiorstwo to podstawowa jednostka organizacyjna gospodarki narodowej. Posiada ono osobowość prawną, czyli jest ono odpowiedzialne za skutki swoich poczynań, może zaciągać zobowiązania, być podmiotem umów z innymi przedsiębiorstwami, jest w pełni odpowiedzialne przed organami państwa za konsekwencje ekonomiczne swojej działalności- musi płacić należne podatki, rozliczać się z budżetem Przedsiębiorstwo składa się z: - ludzi; - środków materialnych i finansowych - ziemia, maszyny, wyposażenie biura, gotówka, surowce do produkcji, środki transportu itp.; - organizacji wewnętrznej - systemu podziału zadań i kompetencji między pracowników Przedsiębiorstwa turystyczne to podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność służącą zaspakajaniu potrzeb społecznych, natomiast jego celem jest osiągnięcie zysków poprzez produkcję dóbr służących turystom oraz świadczenie usług turystycznych. Jest jednostką samodzielną i samofinansującą, mogącą posiadać osobowość prawną. Przedsiębiorstwo turystyczne to wyspecjalizowana jednostka działalności gospodarczej zajmująca się obsługą ruchu turystycznego i zaspokajaniem potrzeb turystów. Pierwszym przedsiębiorstwem turystycznym było Biuro Podróży założone w 1841 r. w Anglii przez Thomasa Cooka. W wieku XIX zaczęły powstawać pierwsze nowoczesne obiekty hotelarskie, a z początkiem XX w. pojawiły się pierwsze towarzystwa akcyjne zajmujące się ich eksploatacją. Obowiązująca w Polsce ustawa o usługach turystycznych wyróżnia trzy rodzaje działalności w tym zakresie: - organizator turystyki - pośrednik - agenci turystyczni. Według Grzegorza Gołembskiego • przedsiębiorstwo turystyczne jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki, służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych, tworzoną w celu osiągania efektów ekonomicznych przez produkcję dóbr służących turystom (np. produkcja gastronomiczna) i świadczenie usług turystycznych (np. noclegowe, pośrednictwa turystycznego, rozrywkowe). Według Andrzeja Rapacza • przedsiębiorstwo turystyczne jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, polegająca na odpłatnym świadczeniu usług uczestnikom różnych typów i rodzajów turystyki. RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH – DEFINICJA: • OGÓŁ STOSUNKÓW WYMIENNYCH MIEDZY OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ŚWIADCZACYMI USŁUGI TURYSTYCZNE A OSOBAMI I INSTYTUCJAMI NABYWAJĄCYMI TE USŁUG - W UJĘCIU PPRZEDMIOTOWYM: • PROCES W KTÓRYM NABYWCY I WYTWÓRCY USŁUG TURYSTYCZNYCH OKRESLAJA CO CHCĄ KUPIĆ I SPRZEDAĆ ORAZ NA JAKICH WARUNKACH - W...