Powstanie Listopadowe - 1830 r. Przyczyny: - ograniczenie autonomii Królestwa przez cara - brak wolności słowa - ograniczenie w rozwoju kultury polskiej - nieprzestrzeganie przez cara postanowień Konstytucji - chęć odzyskania niepodległości, suwerenności Skutki: - zamknięcie zakonów - pozbawienie autonomii Kongresówki - zawieszenie Konstytucji - ograniczono lekcje języka polskiego i historii ojczystej - emigrantom skonfiskowano ich majątki - budowa Cytadeli w Warszawie Powstanie Styczniowe - 1863 r. Przyczyny: - branka do armii carskiej młodzieńców podejrzanych o działalność spiskową - niepogodzenie się z polityką wynarodowienia - idee walki o niepodległość Skutki: - przegrana - Romuald Traugutt stracony - konfiskata majątków - masowe zsyłki na Sybir - uwłaszczenie chłopów -...