Europa- BAŁKANY Współczesne konflikty Europejskie są zarówno pochodną wydarzeń z lat 90 XXw głównie rozpadu Jugosławii i Związku Radzieckiego ale i rezultatem zaszłości historycznych Żrodlem napięć i niepokojów są ponadto nowe wyzwania, przed którymi stanęły państwa Europy związane z napływem emigrantów i problemami adaptacyjnymi społeczności imigracyjnych a także walka z międzynarodowym terroryzmem. Do najpoważniejszych konfliktów i krwawych wojen doszło w eurpie w wyniku rozpadu wielonarodowościowej Federacyjnej Reoubliki Jugosławii. Rozpad Związku Radieckiego spowodował w Małdawi secesje i jednostronne proklamowanie Naddniestrza nieuznaną przez społeczność międzynarodowa. Źródła wielu konfliktów przewlekłych i krwawych stanowiła działalność separatystów z Irlandii Północnej(WB) kraju Basku ( Francja i Hiszpania) oraz w Korsyce(Francja) ich wspólne cechy to silne motywowane historyczne aspiracje niepodległościowe, zamachy i ataki terrorystyczne . Zjawiskami konfliktogennymi pozostają dwie kwestie: pierwsza- to prawa i społeczny statut emigrantów, głównie muzułmanów osiedlających się w Europie, druga- to utrzymujące się zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu. Jugosławia – była państwem federacyjnym złożonym z 6 republik i 2 kręgów autonomicznych; krajem wielonarodowym – Serbowie 40%, Chorwaci 22%, a oprócz tego Słoweńcy, Albańczycy, Muzułmanie, Macedończycy, Czarnogórcy, Węgrzy, Turcy, Słowacy, Cyganie, Bułgarzy, Rumuni, Żydzi, Grecy. Mieszkańcy wyznawali trzy religie: prawosławie, katolicyzm i islam. Konflikt miedzy Serbami i Chorwatamiw Bośni i Hercegowinie maiło łagodzić uznanie za odrębny naród bośniackich muzułmanów, zamieszkujących wspólnie nowo utworzoną wówczas republikę Bośni i Hercegowiny, ten sam cel przyświecał wspieraniu rozwoju tożsamości narodowej Macedończyków oraz przyznaniu szerokiej autonomii Albańczykom w Kosowie W okresie od czerwca 1991 do marca 1992 niepodległość ogłosiły kolejno: Chorwacja, Słowenia, Macedonia, oraz Bośnia i Hercegowina- co sprawiło ze rozpad Jugosławii stał się faktem. Pozostała jedynie federacja Serbii Czarnogóry która w 2006 r podzieliła się na dwa państwa Serbię i Czarnogórę Bośnia i Hercegowina • Ponieważ na terytorium Bośni i Hercegowiny zamieszkiwały trzy grupy etniczne: Bośniaccy muzułmanie, Serbowie i Chorwaci, sytuacja tam była o wiele bardziej skomplikowana niż w innych państwach regionu bałkańskiego. Sprzeczność interesów pomiędzy tymi grupami polegała na tym, że priorytetem dla Serbów i Chorwatów było dążenie do swoich ojczystych terytoriów, muzułmanie natomiast chcieli uzyskania...