Dziady Adama Mickiewicza, są dziełem dramatu narodowego. Klęska powstania listopadowego była początkiem pojawienia się mesjanizmu w literaturze z epoki romantyzmu. Dzieje kolejnego rozbioru Polski opisana została w III części ?Dziadów? Adama Mickiewicza. Utwór miał na celu uświadomienie czytelnikowi sytuację w Polsce. Natchnieniem autora było wydarzenie powstania listopadowego i poczucie winy za brak uczestnictwa w tymże powstaniu. Pojęcie mesjanizmu wywodzi się z religii judaistycznej. Jest o nim mowa w Starym Testamencie. Wywodzi się od Mesjasza, na którego przyjście czekał Izrael. Mesjanizm możemy również odnaleźć w Nowym Testamencie, gdzie za Mesjasza (w wierze chrześcijańskiej) uważa się naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mesjanizm jest to utożsamianie się z osobą Mesjasza, który ofiaruje siebie dla dobra ogółu. Mickiewicz przypisuję to pojęcie narodowi polskiemu, który w ?Widzeniu księdza Piotra? utożsamiany jest z postacią biblijnego Chrystusa. Opisuje ból i cierpienie, które odczuwają Polacy. Największym przejawem polskiego mesjanizmu w utworze jest scena V ? ?Widzenia księdza Piotra?. Bóg zsyła widzenie na pełnego pokory bernardyna. Składa się ono z trzech obrazów. Dzieje Polski są w jakimś stopniu powtórzeniem losów cierpiącego Chrystusa. Ksiądz Piotr jako pierwszy obraz widzi męczeństwo młodzieży polskiej, zsyłkę na Syberię, która porównana zostaje do drogi krzyżowej. Młodzież polska zesłana zostaje w głąb Rosji. Można to porównać do biblijnej rzezi niewiniątek. Drugim obrazem jest męka narodu polskiego. Mickiewicz porównuje dzieje Polski do męczeńskiej...