Społeczeństwo-samowystarczalna forma życia zbiorowego ludzi będąca historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, wartości kulturowe. Elementy: niezależne od nich warunki bytowe określające cechy np. terytorium; odrębna kultura; określona struktura; trwała odrębność od innych zbiorowości; podobieństwo warunków życia; ustalony sposób komunikacji Struktura społeczna-obejmuje zbiorowości tj grupy i kręgi społeczne i społeczności lokalne i też grupy zawodowem klasy, warstwy społeczne. Elementy: struktura: klasowa-podział społeczeństwa na klasy i gr różniące się stosunkiem od środków produkcji; warstwowa-podział społeczeństwa na warstwy czyli zbiorowości uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej; demograficzna-zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania; zawodowa-zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu Awans społeczny-proces przechodzenia ludzi z niższych pozycji społecznych na wyższe Degradacja społeczna-sytuacja, w której dana jednostka lub grupa społeczna utraciła swój dotychczasowy status i pozycję społeczną, najczęściej wskutek złamania jakiś norm społecznych (np. naruszenie obowiązków pracowniczych, przestępstwo) lub zdarzeń w mniej lub bardziej nieprzewidywalnym charakterze (np.bankructwo) Normy społeczne-wartości uznane w społeczeństwie, czyli zbiór nakazów i zakazów uznanych przez społeczeństwo. Wśród norm społecznych rewolujących stosunki pomiędzy państwem, a obywatelami i samymi obywatelami wyróżniamy normy społeczne: 1.prawne: ustalone przez organy władzy państwowej i samorządowej. Obowiązuje w równym stopniu obywateli danego państwa 2.religijne:obowiązują wyznawców danej religi. Pochodzą od Boga lub instytucji religijnych, niektóre mają charakter norm moralnych 3.moralne:odnoszą się do podst podziału dobro zło. Mają charakter absolutny. Nieprzestrzeganie grozi sankcjami nieformalnymi 4.obyczajowe:odnoszą się do sposobu zachowania uznanego przez daną zbiorowość. Nieprzestrzeganie grozi sankcjami nieformalnymi. Ulegają coraz większej liberalizacji Etyka-wyznacza ogół norm i zasad postępowanie uznanych w danym środowisku. Etykę życia społecznego określają ogólne rozumiane idee sprawiedliwości społecznej, które odnoszą się do poszanowaniq przez innych ludzi Ład społeczny-oznacza porządek wynikający i organizacji społeczeństwa zgodnie z wartościami, normami i zasadami przyjętymi przez ogół obywateli. Czynnikami warunkującymi jest: prawo określające zespół norm obowiązujących społeczeństwo; religia hierarchizująca wartości...