Praca indywidualna: zalety: nie liczymy na innych, cisza i spokój, sukces dla 1os, brak kontaktów, licz na siebie; wady: brak pomocy innych, samotność, brak kontaktów, odpowiada za siebie, samowystarczalność Praca zespołowa: zalety: szereg pomysłów, podział pracy, miła atmosfera, liczyć na innych, szybsza praca, wzajemne uzupełnianie się, większe możliwości rozwoju; wady: kłótnie, konflikty, podział zysków, zła współpraca, zmarnowany czas na rozmowy, zły dobór współpracowników, brak pomocy ze strony innych; Organizacja pracy- dwustronnie uporządkowany system, w którym zróżnicowane części przyczyniają się do powodzenia całości. Działanie powinno byc realizowane wg schematu organizacyjnego lub cylku działania zorganizowanego. Louss Le Chatelier wyodrębnił kilka jego etapów: 1.uświadomienie sobie i członkom gr celów do osiągnięcia 2.zbadanie warunków przyszłego działania oraz środków jakimi dysponujemy 3.planowanie działań 4.pozyskanie i przygotowanie ludzi, środków i warunków niezbędnych do wykonania plany 5.realizacja planu 6.kontrola polegająca na porównaniu realizacji oraz wyników końcowych ze stanem odpowiednimi wzorcami. Potrzeby: 1rzędowe: fizjologiczne, bezpieczeństwa; 2rzędowe: społeczne, uczucie, samorealizacji Motywacja to stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych okreslający podłoże zachowańi i ich zmian. Rodzaje motywacji: 1wewnętrzna: gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb; 2zewnętrzna: polega na wzbudzeniu potrzeb poprzez stosowanie kar i nagród System ekonomiczny to zespół instytucji oraz mechanizmów mających wpływ na podejmowanie i realizację określonych decyzji ekonomicznych. Działania systemów ekonomicznych zależą od: 1.uwarunkowania materiałowe (zasoby naturalne danego państwa jak równmież stan techniczny maszyn i urządzeń) 2.uwarunkowania instytucjonalne (system powiązań pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów gosp, społeczeństwo, instytucja, państwo) 3.uwarunkowania społeczne (struktura ludności z podziałem na płeć, wiek, wykształcenie) 4.uwarunkowania polityczne (obszar ingerencji państwa, gospodarka kraju) Współczesne systemy ekonomiczne: 1.gospodarka tradycyjna 2.czysty kapitalizm 3.systemy mieszane 4.gospodarka planowana centralnie Rynek - ogół tranzakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wynniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów.Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż.Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te dobra.W wynniku negocjacji między sprzedającymi a kupującymi kształtują się ceny .Elementy gospodarki rynkowej: podaż, popyt, cena Istotą gospodarki rynkowej jest prywatna własność środków produkcji i dobrowolna wymiana Wymiana- przeniesienie praw własności do danego towaru od sprzedawcy do nabywcy w zamian za dobrowolnie ustalony ekwiwalent,którym najczęściej jest określana kwota pieniędzy (cena) Podział rynku: 1.kryterium podziału zasięg terytorialny: lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy, światowy 2.kryterium podziału przedmiot tranzakcji, rynek: dóbr, usług, pracy, środków produkcji, finansowy (papiery wartościowe, akcje, obligacje, walutowy, obrót pieniędzmi) 3.kryterium podziału skala wielkość tranzakcji: rynek detaliczny i hurtów 4.kryterium podziału stopień zaspokojenia potrzeb: rynek konsumenta - rynek na którym popyt na dany towar jest mniejszy od jego podaży (konsument dyktuje cene); rynek producenta - rynek na którym popyt na dany towar jest większy od jego podaży,producent dyktuje cene