Świat ciągle się zmienia. Szybko mijają dni, tygodnie, miesiące, stulecia i tysiąclecia. Każdy wiek w historii ziemi był inny, każdy wniósł coś nowego.

Jedne były lepsze inne gorsze, burzliwe i spokojne, ważniejsze dla krajów i te trochę mniej ważne, miały swoje wzloty i upadki. Jednym ze wspanialszych stuleci w Polsce był wiek szesnasty.

Tamte czasy były wyjątkowo ważne dla Polski. Nastąpił wtedy rozwój handlu. Poprzez Wisłę, która była wtedy ważnym szlakiem transportowym, spławiano różne produkty, aż do portu w Gdańsku. Nasz ojczyzna wiele zarabiała na eksporcie takich surowców jak zboże i produkty leśne. Te towary trafiały do Europy zachodniej, a w zamian za nie Polska otrzymywała wysokiej jakości wyroby rzemieślnicze i luksusowe artykuły takie jak Np wino czy towary kolonialne.

Oprócz handlu, rozkwitała też oświata. Wynaleziona przez Gutenberga ruchoma czcionka, dość szybko trafiła do Polski, dzięki czemu książki stały się łatwiejsze do zdobycia, a umiejętność czytania upowszechniła się. Powstało wtedy wiele szkół parafialnych, zapewniających możliwość kształcenia się, również dzieciom z niższych warstw społecznych. W większych miastach zakładano gimnazja, zaś wyższe wykształcenie można było zdobyć w akademiach, które znajdowały się wtedy Np. w Krakowie, Zamościu i Wilnie oraz nowopowstała akademia w Rakowie założona przez braci polskich. Dzięki w miarę łatwego dostępu do nauki, Polska zyskała wielu wykształconych ludzi, z których najwybitniejsi to : Mikołaj Kopernik, który opracował teorię heliocentryczną , Maciej z Miechowa, który opublikował pierwsze dzieło geograficzne, zrzeszające rzetelne informacje o ziemiach położonych w Europie Wschodniej, Oraz Marcin Kromer, autor kroniki opisującej dzieje Polski do 1506 roku.

Kiedy w krajach Europy Zachodniej toczyły się wojny na tle religijnym, w Polsce starano się pogodzić różnowierców. W 1570 roku w Sandomierzu zawarto pierwszą ugodę w związku z różnymi wyznaniami, mającą na celu obrona działających w Rzeczpospolitej odłamów protestantyzmu. W styczniu 1573 roku, na sejmie konwokacyjnym w Warszawie zawiązano Konfederacje. Szlachta zyskała wówczas równouprawnienie, bez względu na wyznanie.

Dzięki temu nasz kraj unikną znaczących konfliktów na tle religijnym i panował pokuj pomiędzy katolikami i innowiercami, przez co Polska mogła rozwijać się bez większych przeszkód.

Wiek VI Wniósł do Polski wiele dobrych rzeczy. Rzeczpospolita przeżywała wtedy wspaniały okres, a ja mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele epok.