Filozofia jest to nauka, która zajmuje się rozważaniami na temat człowieka i natury świata. Narodziła się ona już na przełomie VII i VI w. p.n.e. w Grecji stąd nazwa tej dziedziny nauki pochodzi od greckiego słowa philein - kochać , oraz sophia - mądrość. Niektórzy z greckich filozofów uważali, że pełna wiedza należy tylko do Boga , a człowiek jest istotą, która z własnej woli dąży do zdobycia wiedzy. Jednym z takich filozofów był Platon, który żył na przełomie lat 427 i 347 p.n.e. Uważał on, że osoba, która filozofuje znajduje się pośrodku między głupotą, a mądrością, ponieważ mądry człowiek nie filozofuje bo nie musi dążyć do tego co ma, za to głupi twierdzi, że wystarczy mu wiedza taką jaką ma. Pod pojęciem bezpieczeństwo rozumiemy brak zagrożenia, jednak używa się tego słowa w wielu kontekstach i odmiennych sytuacjach. Bezpieczeństwo występuje na różnych płaszczyznach, a mianowicie mówi się o bezpieczeństwie na przykład militarnym , ekonomicznym , społecznym, kulturowym, energetycznym, politycznym, wewnętrznym, zewnętrznym, socjalnym. Według profesora Ryszarda Rosa filozofia bezpieczeństwa jest dyscypliną nie do końca jeszcze uformowaną, ciągle znajduje się w stadium powstania. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie warto zwrócić uwagę różnice między bezpieczeństwem personalnym i bezpieczeństwem strukturalnym. Pierwsze z wymienionych dotyczy poszczególnych jednostek ludzkich (brak zagrożenia życia czy zdrowia człowieka) natomiast drugie z kolei odnosi się do pewnych struktur, które są powiązane z człowiekiem. Nasuwa się nam pytanie które z nich jest ważniejsze? Odpowiedź na to pytania zależy od poglądów filozoficznych odpowiadającego. Człowiek, jak wiemy jest jednostką indywidualną, mimo to jest ściśle związany z społeczeństwem , narodem. Stąd wynika założenie, że jeśli społeczeństwo nie będzie bezpieczne, nasze bezpieczeństwo również nie będzie zapewnione. Bezpieczeństwo jest najwyższą wartością w hierarchii człowieka. Bezpieczeństwo jest to stan, dobro najważniejsze dla człowieka , ponieważ od zawsze ludzie oddawali życie podczas wojen, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, poprzez zwalczenie zagrożenia. Wojna, zagrożenie i bezpieczeństwo często były tematem rozważań filozofów. Taki temat poruszył w swych pracach Sokrates, Platon, Arystoteles, Alexis de Tocqueville. Sokrates, który żył w latach 469-399 p.n.e. był bardzo wpływowy, jego rozważania są ważne dla filozofów do dziś. Był on intelektualistą. Jego poglądy cechują się absolutyzmem etycznym i moralizmem. Według Sokratesa celem każdy człowieka powinno być dążenie do stania się jak najlepszym...