Zanieczyszczenie wód – niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. 1. Źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych - spływy powierzchniowe - odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub nieodpowiednio oczyszczonych - odpływy odcieków ze składowiska odpadów - zanieczyszczenia z awarii przepływowych Szczególnie niebezpieczne dla wód podziemnych są materiały pędne i inne produkty ropopochodne. Mogą one przedostawać się do gleby w wyniku nieszczelności instalacji pojazdów, nieszczelności zbiorników służących do przechowywania paliw lub niefrasobliwości ludzi przy przeładunku i tankowaniu paliw. Równie niebezpieczne dla wód podziemnych są niezorganizowane - "dzikie" myjnie pojazdów, prowizoryczne punkty obsługi pojazdów czy wręcz wylewanie wszelkich produktów ropopochodnych wprost do gleby przez ludzi ignorujących wszelkie zasady ochrony środowiska. Do wód podziemnych mogą też migrować wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, komunalnego lub z emisji atmosferycznych. Podział zanieczyszczeń: a) Wg pochodzenia: • Naturalne – zanieczyszczenia, które zawierają niewielką ilość wód podziemnych oraz wód powierzchniowych np. zanieczyszczenie związkami ołowiu, zasolenie. • Sztuczne ( antropogeniczne )– zanieczyszczenia, które powstały przez działalność człowieka np. ścieki, odpady komunalne ( plastikowe butelki, tektury, szkło, folie, papier). Zanieczyszczenia te dzielą się na biologiczne ( wirusy, grzyby, glony, bakterie) i chemiczne ( ropa naftowa, olej, benzyna, smary, wszelkiego rodzaju nawozy itp.) b) Wg trwałości zanieczyszczeń • Trwałe – substancje, które prawie w ogóle się nie rozkładają i występują w wodach w takiej samej formie przez długi okres czasu np. produkty destylacji ropy naftowej, pestycydy, fenole. • Rozkładalne – zanieczyszczenia, które zawierają substancje organiczne, zazwyczaj trujące, ale przez niektóre bakterie podlegają przemianą chemicznym np. ścieki domowe • Nierozkładalne –...