Kongres Wiedeński:

W bitwie pod Lipskiem 16 października 1813 roku Napoleon poniósł klęskę a rok później państwa antynapoleońskie zajęły Paryż. Po zwycięstwie z Napoleonem państwa koalicyjne postanowiły przywrócić porządek w Europie, który istniał przed rewolucją francuską. W związku z tym 3 listopada 1814 roku zwołano Kongres wiedeński, który miał wytyczyć nowe granice i podzielić ziemie po Napoleonie jednak największy wpływ na podejmowane decyzje mieli przedstawiciele Rosji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austrii. Akt końcowy został wydany 9 czerwca 1815 roku. Ustalenia podejmowane podczas kongresu opierały się na kilku zasadach :

- legitymizmu-władza monarchów z racji pochodzenia od Boga jest nienaruszalna.

- restauracji-zakładała, że wszyscy władcy, którzy zostali pozbawieni tronu w wyniku rewolucji bądź działań Napoleona zostaną przywróceni do władzy.

-równowagi europejskiej- żadne państwo nie może dominować nad pozostałymi i narzucać im swoich praw.

Postanowienia Kongresu:

Do głównych postanowień należały:

- utworzenie Związku Niemieckiego pod przewodnictwem Austrii, która pozostała najsilniejszym państwem w Europie Środkowej

- utrzymanie rozbicia politycznego Włoch

- Restauracja zlikwidowanego przez Napoleona Państwa Kościelnego

- Rosja zachowała swe panowanie na zdobytych ziemiach Finlandii i Besarabii. Podzielono ziemie polskie i z Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie pod panowaniem cara Aleksandra I , pozostałe ziemie przypadły Prusom.

- Austria odzyskała Galicję z wyjątkiem Krakowa ( wolne miasto), Salzburg i Tyrol, z Dalmacji utworzono Królestwo Ilirii, z Lombardii i Wenecji Królestwo Lombardzko- Weneckie.

- Prusy zagarnęły połowę Saksonii, pod ich panowaniem zostały też Nadrenia i Westfalia

- powstało Królestwo Niderlandzkie łączące Holandię i Belgię

- Szwajcaria wróciła do swych dawnych granic

- Norwegię połączono unią personalną ze Szwecją

- Anglia zdobyła Cejlon, wyspę Mauritius. Przylądek Dobrej Nadziei, Maltę, Helgoland,

- Francji przyznano granice z 1790 roku oraz nałożono na nią kontrybucję w wysokości siedmiuset milionów franków.

Postanowienia dotyczące protokołu dyplomatycznego:

- w 1815 roku podpisano Święte Przymierze

-powołano do życia Centralną Komisję Żeglugi na Renie

- 8 lutego 1815 roku uchwalono deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami

Skutki :

-przywrócenie państwa kościelnego

-likwidacja Księstwa Warszawskiego i powstanie Królestwa Polskiego, którego królem był Aleksander I

- Francja powróciła do swych granic z przed 1790 roku

- w Niemczech został utworzony Związek Reński

W trakcie panowania Napoleona w Europie panował chaos. Państwa toczyły bitwy o ziemie, które mogły otrzymać. Jednak po klęsce Napoleona mocarstwa dążyły do przywrócenia w Europie porządku z przed rewolucji francuskiej. Chcieli stworzyć nowy ład i w tym celu zwołano Kongres Wiedeński. Przewidywano, że po kongresie społeczeństwo będzie niezadowolone, ponieważ znacznie został rozszerzony system policyjno- szpiegowski.

W Hiszpanii pod wpływem ruchów liberalnych król musiał przywrócić konstytucję z okresu napoleońskiego. Konstytucja została odrzucona i przywrócono absolutyzm monarszy.

Jedynym państwem na kontynencie europejskim, gdzie walka zakończyła się powodzeniem, była Grecja, która w 1821 wystąpiła przeciwko Turcji, a w rok później ogłosiła niepodległość.

Za najsilniejsze państwo uważano Rosję. W Rosji były zwalczane wszelkie próby reform, opozycja była surowo karana, zsyłana na Sybir, kontrolę sprawował rozbudowany system policyjno-szpiegowski. Taka polityka wywoływała sprzeciw w społeczeństwie rosyjskim.

Powstawały organizacje spiskowe, które stawiały sobie za cel obalenie cara.

W 1848 roku powstała Wiosna ludów. Jako pierwsza wybuchła rewolucja we Francji, gdzie doszło do walk ulicznych w Paryżu. Oskarżono urzędników o afery finansowe.

Powstał rząd tymczasowy, który ustanowił deklarację o prawie do pracy. Ogłoszono również dekret wznoszący cenzus majątkowy podczas wyborów i wprowadzono powszechne głosowanie, a dzień pracy skrócono do 10h. Burżuazja nie była jednak zainteresowana powiększeniem uprawnień robotników i postanowiła zahamować proces przemian. Doprowadziła do skłócenia robotników i chłopów tłumacząc mieszkańcom wsi, że to oni utrzymują Warsztaty Narodowe płacąc zwiększone podatki. one jednak większych rozmiarów i zostały stłumione.

Przyczyną wystąpień rewolucyjnych w I połowie XIX w. były postanowienia kongresu wiedeńskiego. Siłą napędową tych ruchów była przeważnie burżuazja, która nie mogła pogodzić się z odsunięciem jej od władzy i przywróceniem praw arystokracji.