Prezydenci 3RP:Jaruzelski;Wałęsa;Kwaśniewski;Kaczyński;Komorowski Premierzy 3RP:Jaruzelski;Messer;Rakowski;Kiszczak;Tadeusz Mazowiecki;Oleksy;W.Pawlak; Suchocka;Oleksy;Cimoszewicz; Buzek;Miller;Belka;Marcinkiewicz;Tusk Stan wojenny podjęła go Rada Państwa godz 1.00 w nocy 13.12.81r. Zwieszony-31.12.82.Zniesiono go 22.07.83. Łamiąc prawo, władze przejął WRON kierowana przez gen.W.Jaruzelskiego. Dekrety nakazywały oddanie w depozyt broni i amunicji, zakaz zmiany miejsca pobytu bez zawiadomienia administracji;cenzura przesyłek pocztowych;wstrzymano wyjazdy zagraniczne; godzine milicyjna; aresztowano i internowano ok.5000 działaczy m.in.Wałęsę; tłumiono strajki; Skutki:PRL podjął uchawałe z zw. zawodoych; uloniono Wałęsę; powróciło z więzień większość skazanych za działalnośc związkową; nasiliły się aresztowania i procesy działaczy opozycyjnych 1989 i okrągły stół- 6.02.89 w Pałacy Rady Ministrów w Warszawie obrady stołu rozpoczęte.Przewodniczący:Czesław Kiszczak(minister spraw wewn) i Lech Wałęsa. Powołano 3zespoły robocze:do spraw gosp. i polityki społecznej, pluralizmu związkowego i reform politycznych. 5.04.89 zakończono prace. Decyzje:legalizacja niezależnych zw.zawodowych; utworzenie urzędu prezydenta państwa; wolne wybory do senatu; uzgodniono założenia podziału mandatów w sejmie; Powołanie Komisji Porozumiewawczej mającą czuwać nad postanowieniami stołu 1989wybory do sejmu 4i18 czerwca. 1 sekretarzem PZPR Mieczysław Rakowski, misję stworzenia rządy powierzono Czesławowi Kiszczakowi(wice premier,minister spraw wewnętrznych,gen.broni) Sierpień 80 masowe strajki i wystąpienia protestacyjne, które doprowadziły do powstania Solidarności oraz zapoczątkowały trwałe przemiany społeczno-ustrojowe w PRL. Bezpośrednią przyczyną strajków były podwyżki cen. Od marca rozwinięto sieć sklepów komercyjnych gdzie towary były tańsze. Spowodowało to strajki płacowe. 14 sierpnia strajk rozpoczęła Stocznia Gdańska, w której poza postulatami gospodarczymi, wysuwano również żądania o charakterze politycznym - przywrócenia do pracy usuniętych za działalność związkową Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy. Powstały wówczas MKS, na czele którego stanął Wałęsa, sformuował 21 postulatów dotyczących m.in. zgody na powołanie niezależnych od partii i pracodawców Wolnych Związków Zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, uwolnienia więźniów politycznych, wolnych sobót, podwyżek, wydłużenia urlopów macierzyńskich. Wszystkie te postulaty zostały 31 sierpnia zaakceptowane przez władze komunistyczne, rząd zawarł tzw. porozumienia sierpniowe z trzema głównymi komitetami strajkowymi, w...