Źródłem antysemityzmu w XIXw były najczęściej funkcjonujące w świadomości społecznej stereotypy Żyda jako człowieka nieuczciwego, obcego, odbierającego bogactwo Polakom. Antysemityzm jest więc wynikiem nieznajomości kultury żydowskiej, odrzucenia, odmienności religijnej i zawiści. Ukazując tytułowego bohatera jako człowieka szlachetnego i dobrego, autorka demaskuje absurdalność zarzutów antyżydowskich. Konopnicka piętnuje negatywne postawy, przeciwstawia się nietolerancji, ostrzega przed...