Psalmy, czyli uroczyste pieśni religijne, zna niemalże każdy z nas. Jednymi wyrażamy swoje dziękczynienie za łaski, jakie zesłał nam Bóg, innymi o nie prosimy, a jeszcze z innych czerpiemy treści prorockie, mądrościowe czy też żałobne. Ale do tych najbardziej wyjątkowych należą psalmy pochwalne, które wychwalają naszego Stwórcę. W Psalmie 100, słowami ,,Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, (…) albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki”, podmiot liryczny wzywa stworzenia ziemskie do chwały i uwielbienia Boga, który jest Panem wszystkich istot żywych i pragnie naszego dobra tak, jak pasterz pragnie dobra dla swoich owiec. Mówi również o tym, że jest On nieskończenie łaskawy, w co niewzruszenie wierzy. Lecz przede wszystkim psalmista nawołuje do dziękczynienia Bogu za Jego niezmierną dobroć i podkreśla Jego nadrzędną rolę wobec ludzi w zdaniu ,,On sam nas stworzył, my Jego własnością”. Psalm 130 natomiast, jest wołaniem do Boga o wysłuchanie i przebaczenie grzechów. Podmiot liryczny wyraża w nim skruchę i uniżenie wobec Jego potęgi, mówiąc ,,Z głębokości wołam do...