Strefa klimatów równikowych

W strefie klimatów równikowych temperatury powietrza są wysokie – we wszystkich miesiącach notuje się powyżej 20°C, natomiast amplitudy roczne są małe (5-10°C). Tereny te cechuje znaczne opady, całoroczne bądź koncentrujące się w jednej lub dwóch porach deszczowych. W strefie tej wyróżnia się następujące typy klimatów:

-równikowy

-wybitnie wilgotny

- podrównikowy wilgotny

-podrównikowy suchy

- monsunowy.

Strefa klimatów zwrotnikowych

Temperatury powietrza w strefie klimatów zwrotnikowych w poszczególnych miesiącach zawierają się pomiędzy 10-20°C. Amplitudy temperatur dobowych są znaczne, roczne natomiast – minimalne. Mamy tu na ogół do czynienia z opadami. Opady jakie występują w tej strefie są małe, epizodyczne lub okresowe. Typy klimatów w obrębie tej strefy to:

-kontynentalny suchy

-skrajnie suchy (pustynny)

-monsunowy

-Wilgotny

Strefa klimatów podzwrotnikowych

Strefa ta charakteryzuje się temperaturami, które w najchłodniejszym miesiącu nie spadają poniżej 0°C.Amplitudy dobowe i roczne są nieznaczne. Opady występują głównie w chłodnej porze roku. Wyróżnia się tu następujące typy klimatów:

-kontynentalny

-morski

-monsunowy

Strefa klimatów umiarkowanych

Podział tej strefy jest najbardziej skomplikowany ze względu na jej duże zróżnicowanie. Dzielą ją dwie grupy klimatów: umiarkowanych ciepłych i umiarkowanych chłodnych. Każda z grup składa się z następujących typów: kontynentalnego, morskiego, przejściowego, monsunowego. Temperatury są tutaj umiarkowane, amplitudy dobowe i roczne – znaczne i przestrzennie zróżnicowane. Klimaty morskie cechują niższe amplitudy, a klimaty kontynentalne wyższe (szczególnie roczne). Opady występują we wszystkich porach roku, z przewagą w porze chłodnej dla typu morskiego i w lecie dla typu kontynentalnego.

Strefa klimatów okołobiegunowych

Obejmuje dwa typy klimatu:

-podbiegunowy (subpolarny)

-biegunowy (polarny)

W typie podbiegunowym w najcieplejszym miesiącu temperatur dochodzi do 10°C. W typie biegunowym nigdy, nawet nie przekracza 0°C. Opady są tu nieznaczne, głównie w postaci śniegu.