Prostytucja od wielu lat jest problemem społecznym. W zależności od społeczeństwa proceder ten jest tolerowany lub nie. Rozmiar oraz dynamika zjawiska nierządu sprawia, że polska społeczność w znacznej części nie akceptuje prostytucji. Prostytucja w Polsce nie jest karana co nie jest równoznaczne z jej legalizacją. Wprowadzane systemy prawne mające na celu likwidację lub zmniejszenie rozmiaru prostytucji nie przyniosły zamierzonych efektów. Obecnie w Polsce funkcjonuje abolicjonizm, którego założenia realizowane są w ograniczonym stopniu. Pomimo stereotypów do środowiska osób prostytuujących się należą osoby pochodzące z rodzin o różnym statusie ekonomiczno-społecznym, zróżnicowanym poziomie wykształcenia, różnych wyznań. Nierząd jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Pomimo wielu cech wspólnych prostytucja różni się w zależności od miejsca występowania, tradycji, kultury, sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz politycznej państwa. Prostytucja jako zjawisko społeczne rozwija się głównie w aglomeracjach miejskich, gdzie jest popyt na usługi seksualne. Uwarunkowania nierządu zależą od czynników społecznych, ekonomicznych, kulturowych i fizjologicznych. W niniejszej pracy omówiona jest problematyka związana z zagrożeniami przestępczością okołoprostytucyjną. Pierwszy rozdział poświęcony jest definicjom, rodzajom prostytucji, klasyfikacjom prostytuujących się osób, a także problematyce społecznej akceptacji nierządu. Drugi rozdział opisuje występowanie zjawiska prostytucji na przykładzie różnych państw. Uwidocznione zostały cechy wspólne nierządu, a także różnice wynikające m.in. z tradycji, kultury i sytuacji politycznej państwa. Następnie przedstawiono regulacje prawne z zakresu polskiego prawa karnego w obszarze prostytucji. Czwarty rozdział poświęcony jest omówieniu prostytucji nieletnich na przykładzie galerianek i zjawiska sponsoringu. Ostatni rozdział opisuje przeciwdziałanie prostytucji w Polsce. Zaprezentowane zostały systemy prawne mające na celu profilaktykę w obszarze prostytucji, ich założenia oraz koncepcje. Rozdział I Zjawisko prostytucji 1.1 Podstawowe pojęcia Termin „prostytucja” wywodzi się od łacińskiego słowa prostututio i oznacza nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku. Niektórzy naukowcy twierdzą, że termin ten pochodzi również od łacińskiego czasownika prostare oznaczającego „ofiarowywać się na sprzedaż”, „wystawiać”, „stać przed czymś” Próby zdefiniowania tego zjawiska społecznego podejmowało wielu badaczy, o czym może świadczyć wielość i różnorodność definicji. Jednym z nich był grecki prawodawca Solon, który jako pierwszy podjął próby...