Wstęp. Celem niniejszej pracy jest omówienie politycznych organów kierowania w NATO, przedstawienie ich struktury wewnętrznej, zadań oraz kompetencji. Pragnę przybliżyć także zależności pomiędzy poszczególnymi organami w NATO, oraz jakie znaczenie w sojuszu mają decyzje organów politycznych. Genezy struktury Paktu Północnoatlantyckiego możemy doszukać się w trójdzielnym modelu podziału władzy opracowanej przez Monteskiusza, mianowicie na: • władzę ustawodawczą • sądowniczą • władzę wykonawczą Ten że system jest podstawą ustroju w demokratycznych państwach które uczestniczą w pakcie, więc naturalnym zjawiskiem jest to iż struktura samego paktu powstaje na tych wartościach. W myśl tego w NATO utworzono dwa organy odpowiadające za sprawy polityczne: • Instytucje cywilne. • Instytucje wojskowe części politycznej. Kwatera Główna NATO(NATO HQ) Kwatera Główna sojuszu jest najważniejszym ośrodkiem decyzji politycznych NATO. Ulokowana została w Brukseli skąd wychodzą najważniejsze decyzje związane z polityką i strategią sojuszu. Mieści w sobie siedziby organów politycznych; • Rady Północnoatlantyckiej • Grupy Planowania Nuklearnego • Stałych Przedstawicielstw Narodowych • Sekretarza Generalnego i Sekretariatu Międzynarodowego jak i siedziby przewodniczących Komitetu Wojskowego i Międzynarodowego Sztabu Wojskowego. Ponad to mieści w sobie przedstawicielstwa dyplomatyczne państw partnerskich, oraz wiele innych agend sojuszu. Zacznę od najważniejszego z organów politycznych NATO jakim jest: Instytucje cywilne. Rada Północnoatlantycka jest jedynym organem NATO którego genezy możemy doszukiwać się bezpośrednio w traktacie Waszyngtońskim. Mowa o tym w art. 9 traktatu: „Strony niniejszym ustanawiają Radę, w której każda z nich będzie reprezentowana, w celu rozpatrywania spraw dotyczących realizacji niniejszego Traktatu. Rada będzie zorganizowana w taki sposób, aby mogła zbierać się szybko w każdym czasie. Rada utworzy takie organy pomocnicze, jakie okażą się potrzebne (...)”.1 W skład tej że rady wchodzą przedstawiciele wszystkich państw sojuszniczych dysponujących równoprawnym głosem. Rada Północnoatlantycka składa się ze stałych przedstawicieli w randze ambasadorów, spotykających się raz w tygodniu na sesjach zwyczajnych, rada może obradować na wyższym szczeblu ministerialnym- raz do roku, lub na szczytach głów państw kiedy ustalane są podstawowe i szczególnie ważne sprawy dla bezpieczeństwa sojuszu, jednak że nie ma to znaczącego wpływu ponieważ decyzje i postanowienia Rady maja zawsze ten sam wymiar i moc prawną. Decyzje w Radzie wydawane są na zasadzie...