Definicja terroryzmu Pojęcie terroryzmu nie ma ściśle określonej jednej definicji, występuje szereg tłumaczeń związanych z tym zjawiskiem. Według amerykańskiego Departamentu Stanu terroryzm to zaplanowana motywowana politycznie przemoc wobec celów nieuczestniczących w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych agentów, zwykle mające na celu oddziaływanie na audytorium. Federalne Biuro Śledcze (FBI) posługuje się definicją głosząc, iż terroryzm to bezprawne użycze siły lub przemocy wobec osób lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, ludność cywilną albo część wyżej wymienionych, co zmierza do promocji celów politycznych lub społecznych. Departament Obrony stwierdza, że terroryzm to bezprawne użycie- lub groźba użycia- siły czy przemocy wobec osoby lub mienia, by wymuszać lub zastraszać rządzy czy społeczeństwa, często dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy ideologoicznych. Jeden z badaczy terroryzmu, Alex Schmidt, przeanalizował ponad 100 funkcjonujących w różnych konfiguracjach definicji tego zjawiska, starając się uchwycić wspólne ich elementy, do których można zaliczyć: stosowanie przemocy, siły lub groźby ich użycia; polityczna motywacja sprawców; działanie w celu wywołania strachu, groźby; chęć wywołania psychologicznych skutków i reakcji; rozróżnienie celu zamachu i bezpośredniej ofiary; celowość i planowanie działania; metoda walki; konflikt z obowiązującymi regułami zachowań społecznych; wymuszenia; wykorzystywanie mediów w celu poszukiwania rozgłosu; zbrodnia ślepa(przypadkowy dobór ofiar); wykorzystywanie symboliki; nieobliczalność działań sprawców; ukryty charakter organizacji stosującej metody terrorystyczne. Dokumenty normatywne Unii Europejskiej Początki współpracy w zarkesie zwalczania terroryzmu w ramach Wspólnoty Europejskiej sięgają lat 70., kiedy podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich w Rzymie w 1975r. powołano do życia tzw. grupę TREVI, której zadaniem było koordynowanie wspólnych działań w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu. Nazwa tej grupy nie jest skrótem od „Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale” (dodano to później), lecz wywodzi się od nazwy słynnej rzymskiej fontanny „di Trevi” znajdującej się nieopodal miejsca obrad. Grupa działała do wejścia w życie traktatu z Masstricht, tj. do 1 listopada 1993r. Pozostałe działania mieściły się w szeroko rozumianej walce z przestępczością i kwestii bezpieczeństwa; przede wszystkim należy wskazać na tzw. System Informacji Schengen i włączenie dorobku Schengen do I i III Filara UE. Trzeciego...