Referat Temat : Analiza przestępstw oszustw asekuracyjnych w latach 2000-2010. 1. Pojęcie oszustwa asekuracyjnego. Pod pojęciem oszustwa asekuracyjnego należy rozumieć oszustwo ubezpieczeniowe. W Ustawie z dnia 12 października 1994r. O ochronie obrotu gospodarczego w art. 4 § 1 mamy wyjaśnione pojęcie oszustwa ubezpieczeniowego „Kto w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”. W kodeksie karnym również mamy uregulowane przestępstwo oszustwa asekuracyjnego jest to art. 298 § 1” Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Wyjaśnienie oszustwa asekuracyjnego możemy znaleźć w literaturze, które postrzegane jest różnie przez autorów. Według E. Kędry oszustwa asekuracyjne to: czyny które są związane z umową ubezpieczeniową jako działania umyślnej oszukańczej realizacji zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci nie należnego lub innego oświadczenia ze szkodą dla interesu majątkowego ubezpieczyciela. Zachowanie osoby dokonującej tego przestępstwa polega na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jest to zachowanie, z którym łączy się wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, bez względu na to czy było ono upozorowane czy spowodowane nieumyślnie. Oszustwo to jest jednym z oszustw gospodarczych, które prowadzą zakłady ubezpieczeń do bardzo dużych strat pieniężnych a czasem do bankructwa. Wyłudzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych wiąże się nie tylko ze stratami dla tych zakładów ale również dla uczciwych klientów, którzy muszą kupować polisy po zawyżonej cenie. 2.Wyszczególnienie najpopularniejszych metod wyłudzeń stosowanych przez sprawców. Motywem jakim kieruje się dana osoba jest wprowadzenie w błąd zakładu ubezpieczeń w celu uzyskania odszkodowania za zdarzenie, które w ogóle nie zaistniało czy też podanie nie prawdziwych okoliczności danego zdarzenia, tak aby uzyskane odszkodowanie przekroczyło wartość poniesionych „kosztów”. Metody stosowane przez sprawców wyłudzeń ulegają ciągłej ewolucji i dostosowaniu do zmian w przepisach i procedurach stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Wymienię kilka metod wyłudzania odszkodowań które są najczęściej stosowane przez sprawców według Polskiej Izby Ubezpieczeń: 1. Antydatowanie i fałszowanie polisy 2. Przedkładanie fikcyjnych rachunków za naprawę pojazdu 3....